Home Sosial & Politika PR Apresia Movimentu Neebe Realiza Marsa Ba Justisa Klimatika, Lu Olo: Ita Tenke Respeita Natureza

PR Apresia Movimentu Neebe Realiza Marsa Ba Justisa Klimatika, Lu Olo: Ita Tenke Respeita Natureza

281
0
SHARE
 PR Apresia Movimentu Neebe Realiza Marsa Ba Justisa Klimatika, Lu Olo: Ita Tenke Respeita Natureza

Caption: Estudantes sekundariu, universidade, sosiadade sivil sira partisipa iha marsa ba justisa klimatika iha jardim B.J Habibie. [Foto: copyright facebook | 24.09.2019]

“Sekarik ita la koidadu agora kedas, iha risku boot ida katak, nasaun kiik sira ne’e hetan kondisaun hodi lakon ka mout, ita tasi okos. Atu enfrenta dezafiu ida ne’e, ita hotu hakarak maka komunidade internasional hametin kooperasaun efikaz ho komunidade sira ne’ebe vulneravel”. Lú Olo

Movimentu ba Justisa Klimatika realiza marsa ne’ebe mak hetan partisipasaun maioria hosi estudante sira. sosiade sivil no mos membru governu.

Iha eventu refere, Prezidente da Republika, Dr. Francisco Guterres Lú Olo hatoo nia mesajen, ne’ebe hatoo hosi reprezentante hosi palacio prezidensia.

Iha mesajen ne’e Prezidente Lú Olo hatoo katak, tempu to’o ona ita hamutuk hatudu ita nia preokupasaun konaba realidade ne’ebe ema hotu la sees, mudansa klimatika kestaun ida ne’e mak ohin loron, kondisiona ajenda politika internasional.

“Ita nia uma boot planeta terra, iha hela risku laran, ita tenke hatene rona malu, liu-liu rona espesialista, sientista sira ne’ebe liu hosi sira nia estudu naruk hatudu ona lolos no momos risku boot ne’ebe ita nia plante hasoru hela. Ne’e duni situasaun ida ne’e ezije intervensaun ida urjente no efikaz, hodi kombate aterasoins klimatikas, ne’ebe ohin loron sae ameasa boot iha rejiaun ida ne’ebe iha pais barak hosi pasifiku, illa barak hetan ameasa dadauk atu lakon”, mesajen Lú Olo nian, iha loron marsa, 24/09

Prezidente Lú Olo husu ba povu tomak, sekarik ita la koidadu agora kedas, iha risku boot ida katak, nasaun kiik sira ne’e hetan kondisaun hodi lakon ka mout, ita tasi okos. Atu enfrenta dezafiu ida ne’e, ita hotu hakarak maka komunidade internasional hametin kooperasaun efikaz ho komunidade sira ne’ebe vulneravel.

Xefe estadu alerta katak povu nia partisipasaun ativa iha kombate, tanba urjente no importante tebes, “ita labele taka ita nia matan, bainhira ita hanoin ba mundu, saida mak ita hakarak rai hela ba ita nia oan no beoan-sira. Ita hakarak rai ida buras no matak. Ita tenke respeita natureza no ita bele halo ida ne’e ho inisiativa kik sira iha atividade lor-loron nian.

Liu hosi mesajen ne’e Prezidente da Republika mos hatoo apresiasaun ba inisiativa ne’ebe mak halo hosi Movimentu luta ba Justisa Klimatika, tanba liu hosi atividade ne’e hamutuk tau matan no proteje natureza, hodi kontribui ba ambiente ida ne’ebe saudavel no furak ba ita rasik no ba jerasaun oin mai. * [ Zevonia Vieira | TAFARA.TL | 24.09.2019]