Home Sosial & Politika COVID-19, CI: Jornalista Iha Direitu Halo Kobertura no Kaer Metin Kode Etik Jurnalistik

COVID-19, CI: Jornalista Iha Direitu Halo Kobertura no Kaer Metin Kode Etik Jurnalistik

128
0
SHARE
COVID-19, CI: Jornalista Iha Direitu Halo Kobertura no Kaer Metin Kode Etik Jurnalistik

Caption: Konselho Imprensa halo konferensia imprensa. [Foto: Francisco JDA | 24.03.2020]

Conselho Imprensa [CI] halo konferensia imprensa konaba matadalan kobertura ba moras Covid-19 ne’ebe dadaun ne’e sai hanesan pandemia iha mundu tomak. Ho situasaun ida ne’e CI antesipa ho posibilidade ba Estadu Emerjensia, CI halao ona enkontru estraordinariu iha loron 23 Marsu no apelu ba jornalista sira no publiku, oinsa atu asegura nafatin liberdade imprensa no direitu publiku nian, atu hetan informasaun tuir Konstituisaun Republika Democratika Timor-Leste [KRDTL]

Conseleiro CI, Francisco Simoes ba jornalista sira hateten jornalista ne’ebe iha identifikasaun profesional iha direitu atu asesu ba fatin publiku, hodi hala’o sira nia knaar jornalistiku, maibe respeita bareira no limitasaun ne’ebe autoridade kompentente sira tau.

“Liberdade asesu ba informasaun tenke konsidera ne’e direitu jornalista nian ho forma ne’ebe livre responsavel hosi jornalista rasik, labele hare ne’e obrigatorio ida hosi media-nain ne’ebe bele tau perigu integridade jornalista nian. Jornalista hotu iha dever atu lori identifikasaun profesional [carteira profesional  ka kartaun identifikasaun hosi media,asosiasaun ou sindikatu] ne’ebe iha validu ho identifikasaun pesoal Bilhete Identidade [BI] ou pasaporte”, tenik Consilheiro CI Francisco Simoes, iha salaun CI, 24/03

Consilheiro CI ne’e mos reforsa tan, jornalista hotu nudar sidadaun no  umanu, mantein distansia sosial ho profesional seluk, ho fonte sira no jornalista tenke prevene sira nia ekipamentu telefone, Camera, atu sai meus hodi konba virus Covid-19 no kaer metin kode etika bainhira deside ba komunidade ka pesoal ba Covid-19.

“Jornalista tenke identifika katak suspeitu ka infetadu hosi Covid-19, jornalista tenke garante ba identifikasaun no notisia ne’ebe nia halo, sei la hamosu situasaun inseguru ka ameasa ba integridade fizika, psikolojia, ema ka komunidade ne’ebe jornalista identifika. Klarifikasaun, identifikasaun, konfirmasaun liu-liu ba autoridade kompentente, sai obrigasaun jornalista hotu molok publika ka habelar notisi”,  tenik Consilheiro CI Francisco Simoes

Francisco mos reforsa liu tan jornalista sira iha dever atu la halo diskriminasaun bazea ba rasa, nasionalidade no iha dever atu defende sidadaun nia direitu, atu hetan imformasaun lolos. * [ Francisco JDA | Editor: Zevonia Vieira | TAFARA.TL | 24.03.2020 ]