Home Sosial & Politika Covid-19, Triajen no Vijilansia Iha Centru Saude Kontinua Halao

Covid-19, Triajen no Vijilansia Iha Centru Saude Kontinua Halao

68
0
SHARE
Covid-19, Triajen no Vijilansia Iha Centru Saude Kontinua Halao

Caption: Profesional saude sira halo triajen iha centru saude sira iha municipiu. [Foto: Copyright Dr. Rui Araujo | 15.05.2020]

Relasiona ho moras surtu Covid-19 iha Timor-Leste ne’ebe konsege salva pasiente hamutuk nain 28 ne’ebe mak konfirmadu kazu positivu hosi kazu importadu konsege rekuperadu ka kuradu.

Triajen no vijilansia ne’ebe halao iha centru saude sira dadus provisoriu ne’ebe mak CIJK simu, rezultadu nafatin negativu no balun sei hein rezultadu.

Liu hosi Centru Integradu Jestaun Krize (CIJK), Portavoz Dr. Sergio Lobo hateten maske maluk sira iha Vera Cruz rekuperadu hotu ona, maibe Virus Corona nafatin moris hela iha ita nia leet.

Dr. Sergio Lobo informa katak Ministériu Saúde (MS) nafatin halo vijilansia sindromika, katak teste ema hotu ne’ebé aprezenta ho sintomas respiratorius iha fasilidade saúde sira no mos vijilansia sentinela iha centru saude, iha municpiu tomak no RAEOA

Dr. Sergio apela ba komunidade atu kontinua uza fasilidade saude sira, tuir idak-idak nia nesesidade. * [ Zevonia Vieira | TAFARA.TL | 15.05.2020 ]