Home Sosial & Politika Kandidatu Trabalhadores Atu Ba Australia no Korea Provizoriu Taka Tanba COVID 19

Kandidatu Trabalhadores Atu Ba Australia no Korea Provizoriu Taka Tanba COVID 19

65
0
SHARE
Kandidatu Trabalhadores Atu Ba Australia no Korea Provizoriu Taka Tanba COVID 19

Caption: SEFOPE halo konferensia imprensa. [Foto: Santina Lucia da Costa | 21.03.2020]

Virus Corona ne’ebe sai pandemia iha mundu tomak, governu Timor-Leste halao prevensaun, hodi kontrola movimentu iha Aeroporto. Sekretaria Estadu Formasaun Profisionál no Empregu [SEFOPE], Polisia Nasional Timor Leste [PNTL], Imigrasaun ho Ministeriu Saude halo konferensia imprensa hodi prevene COVID 19 iha Timor.

Relasiona ho timoroan sira ne’ebe serbisu ha Australia no Korea, parte relevante sira ne’e halo avizu ba trabalhadores hotu iha Australia, Korea, Inglatera, Irlandia no nasaun sira seluk, atu halo instrusaun preventive ne’ebe governu iha nasaun idak-idak deklara no mos timoroan balun ne’ebe fila hosi nasaun sira seluk fila fali mai Timor, tenke liu hosi imigrasaun Aeroporto ou fronteiras.

Sekretariu Estadu Formasaun Profisional no Emprego, Julão da Silva husu ba familia hotu-hotu, sidadaun ida-idak no ba publiku tomak, se karik mak iha familia, oan, feen, laen, ka ita nia subriñu-subriña sira ne’e mak fila husi serbisu iha ema nia rain, fila mai mak la liu husi prosesu dalan legal ne’ebé mak iha, tenke koopera ka komunika centru saude ka fasilidade saude ne’ebé mak besik, PNTL ne’ebé mak besik, atu nune’e bele ajuda ita boot sira bele halo teste ka tuir prosedur ne’ebé mak ita nia governu ka estadu fó sai.

“Tanba ida ne’e ami husu ba familias ida-idak iha Timor, karik komunika ona ho ita boot sira nia familia ne’ebé serbisu iha rai liur, fila-fali mai mak la liu husi dalan legais karik, husu ita boot sira nia kooperasaun ho Governu no PNTL, ho ita nia entidades ida-idak iha ita boot sira nia fatin, Xefe Suku, Xefe Aldeia, Administrador postu, Munisipius atu nune’e, Governu bele halo atendimentus ruma  ba sira. Ita hotu hatene katak, Virus refere ne’e perigozu ba sidadaun hotu ninia vida”, informa SEFOPE.

Liuhusi komunikadu imprensa SEFOPE, apela ba kandidatus trabalhador sira hotu-hotu ne’ebé atu ba iha Australia ka Korea katak provizoriamente governu sei suspende lai atividades ba Australia no Korea, tanba relasiona ho Corona Virus, ne’ebé mak agora dadauk espalha iha mundu Tomak. * [ Santina Lucia da Costa | Editor: Zevonia Vieira | TAFARA.TL | 21.03.2020 ]