Home Sosial & Politika Komunidade Komesa Komprende no Simu Maluk Sira Hodi Kuarentena iha Hotel Novo Horizonte

Komunidade Komesa Komprende no Simu Maluk Sira Hodi Kuarentena iha Hotel Novo Horizonte

192
0
SHARE
Komunidade Komesa Komprende no Simu Maluk Sira Hodi Kuarentena iha Hotel Novo Horizonte

Caption: Primeiru Sarjentu iha suku Metiaut, Polisia Komunitaria, Nevio Sarmento. [Foto: Francisco JDA | 23.03.2020]

Relasiona COVID 19 ne’ebé afeta ona Timor,  governu liu hosi Ministeriu Saude kontinua halo serbisu, hodi kontinua kontrola maluk timoroan no estranjeiru sira ne’ebe mai hosi rai liur, hodi hatama iha kuarentena durante loron 14.

TAFARA.TL halo entrevista ho Primeiru Sarjentu iha suku Metiaut, Polisia Komunitaria, Nevio Sarmento, konaba segurasan ne’ebe polisia sira halo iha hotel Nova Horizonte, ba maluk sira ne’ebe karantina.

“Ema barak atrapalha konaba situasaun ida hanesan ne’e, depois iha tan esplikasaun aviaun tun lori sira mai iha ne’e, ami nia komandante munisipiu, Xefe Suku, Xefe Aldeia sira, Doutor sira esplika konaba situasaun no tanba sa mak halo preventiva ba sira. Hosi esplikasaun ne’e populasaun komesa hakmatek. Horikalan hau iha ne’e tuku 2, situasaun hakmatek hela, iha ne’e entende malu mós di’ak, inan-aman sira lori sasan mai, mai la entrega direita ba sira, tau tiha iha rai, polisia foti fó ba sira, sira karatina to’o 14 dias”,  esplika Primeiru Sarjentu iha suku Metiaut, Polisia Komunitaria, Nivio Sarmento, 23/3/, iha Hotel Novo Horizonte, Metiaut.

Polisia Komunitaria ne’e mos hateten, situasaun agora hakmatek, populasaun sira iha Metiaut mós komprende ona, maske ema hotu tauk konaba situasaun ida ne’e. Total 83 ema hosi rai liur ne’ebe mak kuarentena iha Hotel Novo Horizonte, maioria estudantes, emprazariu no ema sivil.

Tuir Komandante Nivio haktuir katak Ministeriu Saude akompanha nafatin no kontrola sira kada oras rua, hodi hatene sira nia kondisaun. Polisia Komunitaria ne’e hatoo lia menon ba komunidade sira atu bele serbisu hamutuk, no rona buat ne’ebe los, ema hotu preokupa ho virus Corona no halo ema paniku, maibe karik bele simu malu no serbisu hamutuk simu maluk timoroan sira ne’ebe mai hosi liur, atu Ministeriu Saude bele kontrola sira, atu nune’e bele preven moras ne’e hosi ita nia leet. * [ Francisco JDA | Editor: Zevonia Vieira | TAFARA.TL | 23.03.2020 ]