Home Sosial & Politika Lideransa Feto Iha Muncipiu, Ba Futuru: Susesu Istoria Feto Maluk Iha Baucau Kria Grupu 1325

Lideransa Feto Iha Muncipiu, Ba Futuru: Susesu Istoria Feto Maluk Iha Baucau Kria Grupu 1325

513
0
SHARE
Lideransa Feto Iha Muncipiu, Ba Futuru: Susesu Istoria Feto Maluk Iha Baucau Kria Grupu 1325

Caption: iha seminariu koanaba Liderensa Feto Iha Municipiu ne'ebe organiza hosi NGO Ba Futuru. [Foto: copyright AF de Fátima | 20.10.2019]

“Ami nia benefisiaria ida mak feto maluk ida hosi Baucau, hosi organizasaun lokal naran Unidade Feto ba Dezenvolvimentu, nia estabelese ona nia grupu ida naran 1325”. Juliana

NGO Ba Futuru organiza seminariu konaba Lideransa Feto Iha Municipiu, objetivu hosi seminariu ne’e refleta fila fali progresu, dezafiu no pratika diak ba partisipasaun efetivu iha foti desizaun nivel munisipiu, atu hatene diak estratejia ne’ebe ejisti  hosi Sekretariu Estadu Igualdade no Inkluzaun, Ministeriu Estatal no Administrasaun no Komisaun Funsaun Publiku atu asegura feto nia partisipasaun no foti desizaun iha nivel municipiu no hametin parseira no kolaborasaun ho parte interesadu sira [governu no sociedade civil] apoiu partisipasaun feto nian iha nivel municipiu.

Ba TAFARA.TL Diretora Ba Futuru, Juliana M hateten liu hosi seminariu refere Ba Futuru hakarak hatudu saida mak Futuru halo ona, liu hosi fundus hosi governu Japaun no Un Women, hodi fo treinamentu ba inan feto sira hosi Covalima, Baucau no RAEOA iha area lideransa, oinsa atu hakbiit feto lokal sira, hodi bele partisipa iha desentralizasaun.

Programa konaba Lidenrsa Feto Iha Municipiu refere hetan susesu diak tanba liu hosi treinamentu konaba kapasitasaun feto potensial sira, partisipantes hetan benefisiu ne’ebe positivu.

“Ami fo ona treinamentu hodi kapasita feto potensial sira hamutuk nain 19 ne’ebe mak hatudu sira nia abilidade diak, halo advokasia no mos halo ona atividades ne’ebe mak diak tebes iha sira nia komunidade.  Ami nia benefisiaria ida mak feto maluk ida hosi Baucau, hosi organizasaun lokal naran Unidade Feto ba Dezenvolvimentu, nia estabelese ona nia grupu ida naran 1325 no mos halo advokasia hodi halo atuasaun ba iha situasaun konflitu ka krizi ne’ebe mak mosu iha Baucau laran”, hateten Juliana ba TAFARA.TL

NGO Ba Futuru iha ambisaun boot hodi halo mudansa ne’ebe signifikante ba feto sira nia partisipasaun iha lideransa, “ami iha ambisaun boot tebes hakarak valor boot tebes ba feto , bainhira iha responsabilidade ne’ebe mak boot sira hatudu duni, maske sira iha responsabilidade seluk ne;ebe mak sira halo iha uma no sira koko halo professional no balansu iha sira nia kareira”.

Liu hosi komunikadu imprensa ne’ebe prepara hosi UN WOMEN esplika katak parisipante70 resin governu, sosiedade sivil no organizasaun internasional, konsege fornese ambiente ne’ebe pozitivu, empoderador no atrai ema atu aprende, auto-reflesaun no dezenvolve rekomendasaun hodi hadak feto sira nia lideransa no partisipasaun politika iha munisipiu sira.

Programa koanaba haforsa feto sira nia partisipasaun iha lideransa, implementa iha municipiu Baucau, Covalima no RAEOA. Ba Futuru rasik treina ona feto ho mane hamutuk 14 atu sai fasilitador, no feto 11 iha programa avansadu espesialemente ligadu ho lideransa, hodi apoiu sira nia municipiu.

Programa ne’e rasik hetan apoiu fundus hosi governu Japaun no UN Women, hodi kapasita partisipante sira atu hola parte iha servisu grupu, hodi avalia kritikament situasaun atual. Tanba sa feto sira nia partisipasaun sedauk diak, maske iha ona introdusaun dekretu Lei no Planu Asaun Nasional iha UNSCR 1325 no programa sira hosi sosiedade civil. * [ Zevonia Vieira | TAFARA.TL | 20.10.2019]