Home Internasional Visita TL Sai Ajenda Interesante Hosi Amu Papa, Maibe Adia Ba Tinan Oin Tanba Corona

Visita TL Sai Ajenda Interesante Hosi Amu Papa, Maibe Adia Ba Tinan Oin Tanba Corona

274
0
SHARE
Visita TL Sai Ajenda Interesante Hosi Amu Papa, Maibe Adia Ba Tinan Oin Tanba Corona

Caption: Monseñor Marco Sprizzi. [Foto: Santina Lucia da Costa | 10.03.2020]

Monseñor Marco Sprizzi hasoru malu ho Prezidente da Republika, Dr. Francisco Guterres Lu Olo hodi informa konvite ne’ebe fo ba Amu Papa Francisco.

Ba jornalista sira hafoin remata enkontru Monseñor Marco esplika Amu Papa Francisco aseita ona konvite hosi estadu Timor-Leste,durante ne’e ekipa halao ona serbisu durante fulan rua nia laran, hodi prepara vizita ida ne’e, maibé ho kazu boot Corona Virus ne’ebé akontese iha mundu, ho nune’e vizita ne’e pendente, tanba hakarak evita virus ne’e labele da’et.

“Papa Francisco lakohi virus ne’e da’et ba povu iha rai doben Timor-Leste no Santu Padre mós sei mai ho ema barak husi Italia hanesan Kardinál, Bispu sira no akompaña mós ho jornalista sira ne’ebé sei mai hamutuk ho aviaun ida, no posibildade bele lori mós virus ne’e mai Timor. Papa Francisco konfirma kona-ba ninia aseitasaun no adia ba data vizita mai Timor-Leste ba tinan oin mai", hateten Monseñor iha Palacio Prezidensia, 10/03.

Monseñor Marco Sprizzi mós informa Santu Padre hakarak agradese ba Prezidente da Republika, Primeiru Ministru, Ministru Negosiu Estranjeiru no Kooperasaun (MNEK) no altu autóridade sira seluk, nune’e mós Kay Rala Xanana Gusmão, ne’ebé antes ne’e aseita ona, hodi sai hanesan Koordenador Jeral hodi simu vizita Amu Papa Francisco.

 “Maske Papa nia ajenda ne’e mundial ne’ebé nakonu, maibé vizita ida atu mai Timor-Leste ne’e tama iha primeiru interese ba Santu Padre, entaun hau konvida ita hotu atu akompaña ho kontaktu iha nivel diplomatiku, atu bele define data kuandu posivel ona”, dehan Marco Sprizzi. * [ Santina Lucia da Costa | Editor: Zevonia Vieira | TAFARA.TL | 10.03.2020]