Monday , October 22 2018
Home / Eleisaun Parlamentar / PM Mari Aprezenta Lista Ikus VII Governu Ba PR
Partidu PLP, CNRT no KHUNTO asinal plaraforma politika maioria parlamentar. [Foto: Zevonia Vieira | TAFARA.TL | 12.10.2017].

PM Mari Aprezenta Lista Ikus VII Governu Ba PR

Premeiru Ministru, Dr. Mari Alkatiri hasoru malu ho Prezidente da Republika, Dr. Francisco Guterres Lú Olo, hodi koalia asumtu jeral liga ho situasaun politika no entrega lista membru Governu ba datoluk nian.

Hafoin enkontru ho Prezidente da Republika, iha loron 12/10 ba jornalista sira Mari Hateten, hakarak esplika situasaun politika, social, ekonomika, aprezentasaun programa ba iha parlamentu no aprezenta lista final membru governu nian.

Hatan ba TAFARA.TL nia perguntas iha lista final membru governu hira, no inklui Xanana Gusmão?

Mari hateten katak, iha ema nain 4, feto rua mane rua, ba tama iha lista final. Xanana Gusmão laos ba membru governu maibe nia ba alta autoridade.

“Atu halo dekretu Lei, premeiru programa tenke liu, mak governu bele aprova dekretu lei, para atu regula alta autoridade ne’e hanesan instituisaun ida ho autonomia finanseira no patrimonia. Ne’e bele nomeia Xanana, Premeiru Ministru propoin no Prezidente da Republika nomeia no possa.

Xanana Gusmão Reposta ona prosta hosi Premeiru Ministru? Mari hateten, resposta iha ona.

Liga ho programa VII Governu ne’ebe sei aprezenta iha Parlamentu Nasional, Mari hakarak hatoo povu tomak katak programa ne’e atu serbi povu, programa ne’e atu serbi maioria. Dezenvolvimentu atu halo ba povu ne’ebe presiza liu.

“Hau la fiar ida katak deputadu atu kontra fali programa ida ne’e”, hateten Mari.

Premeiru Ministru mos husu ba joven sira atu bele hakmatek tanba Rai ne’e labele kontinua ho situasaun ne’ebe la fo benefesiu ba povu.* [Zevonia Vieira |  TAFARA.TL | 12.10.2017].

About Zevonia Vieira

Zevonia Vieira, Chefe Redasaun TAFARA.TL, hamutuk ho Metodio Caetano Moniz & Fernando Antonio da Costa hari media online TAFARA.TL, iha Oe-cusse, Ambeno, dia 23 de Agosto de 2015.

Check Also

MOFFE – CAUCUS Realiza Treinamentu Ba PARPOL, Marcelina: Hau nia Kontribuisaun Iha Partidu Importante

“Feto sira iha partidu laran halo mos servisu barak ba partidu nia susesu. Hau hakarak …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *