Tuesday , May 21 2019
Home / Ekonomia & Bisnis / Aero Portu Oé-cusse Rota do Sãndalo, Marí: Lakohi Tau Naran Marí Alkatiri, Tanba Hau Sei Moris
Aero Porto Rejiaun Oé-cusse Rota do Sãndalo. [Foto: Copyright Arsenio Bano | 09.12.2018]

Aero Portu Oé-cusse Rota do Sãndalo, Marí: Lakohi Tau Naran Marí Alkatiri, Tanba Hau Sei Moris

Kompania Internasional Wijaya Karya [Wika], íSQ ne’ebe halo projetu Aero Porto iha rejiaun Oé-cusse entrega provisoriumente ba ZEESM. Prezidente ZEESM, Dr. Marí Alkatiri ba TAFARA.TL informa katak kompania intrega provisoriu signifika katak iha fulan neen nia laran sei servisu hamutuk ho sira,

“Hau hare hetan katak sasan barak tenke kurizi, entaun ne’e tama hotu iha lista ida durante fulan neen, servisu hamutuk para atu kurizi, depois mak ita hare agenda Prezidente da Republika no Primeru Ministru nian, para atu halo inagurasaun ba Aero Porto, naran tau ona Rota do Sãndalo maibe sedauk iha inagurasaun”, esplika Marí Alkatiri

Prezidente ZEESM hatutan katak ZEESM tenke kurizi fila fali liga ho kontratu no projetu ne’ebe kompania sira halo, katak tuir duni spesifikasaun ka lae, ba projetu boot sira sempre nune’e, no projetu nia nain rasik tenke ba, hodi hatene saida mak atu kurizi.

Tamba sa la tau naran Dr. Marí Alkatiri? Prezidente ZEESM hateten, “hau sei moris no hau lakohi hotar hau nia an”.

Marí Alkatiri informa mos katak iha loron Segunda 10/12 aviaun ida hosi Nusa Tenggara Timur sei semo ba Oé-cuse maibe laos aviaun komersial, Governador Nusa Tenggara Timur [NTT] mai ho nia delegasaun hamutuk ema nain 90 hodi halo vizita kortezia, no governu iha NTT iha interese tebes atu halo akordu koperasaun inter rejional katar entre Oecusse ho Nusa Tenggara Timur. * [ Zevonia Vieira | TAFARA.TL | 09.12.2018 ]

About Zevonia Vieira

Zevonia Vieira, Chefe Redasaun TAFARA.TL, hamutuk ho Metodio Caetano Moniz & Fernando Antonio da Costa hari media online TAFARA.TL, iha Oe-cusse, Ambeno, dia 23 de Agosto de 2015.

Check Also

UNDP-KJFL Realiza Kompetisaun Negosio Resiklazen, Negosio Sosial Importante Hodi Resolve Problema Sosial

Iha realidade ita iha dalan rua deit: primeiru, ita sai patraun ba ita an rasik, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *