Monday , October 22 2018
Home / Eleisaun Parlamentar / Agio: Hau kontinua Servisu Ba Negosiasaun Fronteira Maritma
Membru Governu ba VII Governu Konstituisional hasai ijamen hamutuk iha Palacio Prezidente Bairo-Pitte.[Foto: Zevonia Vieira | TAFARA.TL | 03.10.2017].

Agio: Hau kontinua Servisu Ba Negosiasaun Fronteira Maritma

Hetan apoiu hosi Kayrala Xanana Gusmao, hodi involve iha VII Governu Konstituisional? Hermenegildo ho naran koinesidu Agio Pereira dehan la iha komentariu ba ida ne’e no ohin loron tomada de posse.

Iha tomada de posse ba membru governu daruak nian, ba kargu Ministro Adjunto do Premeiru Minstru para a Delimitaçao de Fronteiras ba Asumtu Fronteira Maritima, ne’ebe assume hosi Hermenegildo Augosto Cabral Pereira.

Ba TAFARA.TL Hermenegildo afirma katak kargu ne’e agora assume nudar kontinuidade hosi servisu ne’ebe halao tiha ona durante ne’e, iha tinan ida ho balun nia laran, ba iha progresu negosiasaun nian.

“Hau prontu kontinua halo servisu ida ne’e, no sei hatudu esforsu tomak hodi bele fo rezultadu ne’ebe diak ba povu Timor”, hateten Agio Pereira.

Hatan ba perguntas hosi TAFARA.TL hetan apoiu hosi Kayrala Xanana Gusmao, hodi involve iha VII Governu Konstituisional?

Hermenegildo ho naran koinesidu Agio Pereira dehan la iha komentariu ba ida ne’e no ohin loron tomada de posse.

Informasaun hosi Ministru Agio Pereira,  esforsu ba negosiasaun fronteira maritima semana oin sei halo iha Hague, Olanda.

Esforsu ba Fronteira Maritima, estadu Timor-Leste ne’ebe fo fiar ba Xanana Gusmao hodi xefia ba asumtu importante liga ho interese povu nian. Povu hotu hein rezultadu ikus ne’ebe mak bele fo benefisiu ba futuru nasaun Timor-Leste.* [Zevonia Vieira | TAFARA.TL | 03.10.2017].

About Zevonia Vieira

Zevonia Vieira, Chefe Redasaun TAFARA.TL, hamutuk ho Metodio Caetano Moniz & Fernando Antonio da Costa hari media online TAFARA.TL, iha Oe-cusse, Ambeno, dia 23 de Agosto de 2015.

Check Also

MOFFE – CAUCUS Realiza Treinamentu Ba PARPOL, Marcelina: Hau nia Kontribuisaun Iha Partidu Importante

“Feto sira iha partidu laran halo mos servisu barak ba partidu nia susesu. Hau hakarak …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *