Wednesday , February 21 2018
Home / Sosial & Politika / Amu Bispu Nain Tolu Louva PR nia Desizaun Forma VII Governu Konstitusional
Prezidente da Republika hasoru malu ho Amo Bispo hosi dioseze tolu. [Foto: Media PR | 10.11.2017]

Amu Bispu Nain Tolu Louva PR nia Desizaun Forma VII Governu Konstitusional

Desizaun hotu ne’ebe Prezidente da Republika halo, sei iha hela koridór Konstitusaun nune’e husu atu kontinua nafatin la’o tuir Konstitusaun”. Dom Norberto no Pe. Juvito

Liu hosi enkontru entre Prezidente da Republika, Dr. Francisco Guterres Lú Olo ho Amu Bispo hosi dioseza tolu Dom Basílio do Nascimento, Virgilio do Carmo da Silva no Norberto do Amaral hodi koalia ba situasuan politiku atual.

Liu hosi enkontru ne’ebe halao iha Palacio Prezidente da Republika, 10/11, Prezidente da Republika informa ba Bispo sira kona ba prosesu formasaun VII Governu Konstitusional ne’ebe fo kbiit no kompeténsia tomak ba Prezidente-da-Repúblika. Hafoin Tribunal Rekursu anunsia rezultadu eleisaun lejislativa, Prezidente da Repúblika rona hanoin sira husi partidu politiku ho asentu parlamentar kona ba formasaun Governu. Liu husi sorumutuk sira ne’ebe Prezidente da Republika inisia, partidu politiku hotu-hotu hatudu sira-nia hakarak atu kontribui ba paz no estabilidade. Partidu oposizaun CNRT, PLP no KHUNTO ida-idak deklara katak sira sei halo oposizaun konstrutiva.

Iha komunikadu imprensa media Prezidente da Republika nian, hateten katak iha enkontru ne’e Amu Bispu sira apresia no louva korajen Prezidente da Republika nia desizaun hodi forma VII Governu Konstitusional no fo konfiansa nafatin ba Prezidente, hodi tau matan no jere situasaun ne’e tuir kompetensia ne’ebe hatur ona iha Konstitusaun RDTL.

Iha komunikadu imprensa hatutan mos katak, Amu Bispu Dioseze Baucau Dom Basílio do Nascimento, hateten iha situasaun politika agora dadaun halo ita hetan kursu ida aseleradu ba demokrasia. Iha situasaun sira ne’e iha profesores mais brilhante no mos iha estudante mais brilhante.

Alemde ne’e Dom Norberto do Amaral no Pe. Juvito do Rego, hato’o mos katak desizaun hotu ne’ebe Prezidente da Republika halo, sei iha hela koridór Konstitusaun nune’e husu atu kontinua nafatin la’o tuir Konstitusaun.

Liu hosi komunikadu imprensa refere, Amu Bispo sira fo hanoin ba Xefe de Estadu kona ba oinsa atu ultra pasa situasaun atuál. Nune’e, Amu Bispo sira hato’o katak iha kontestu ne’e husu ba Presidente da Republika atu foti desizaun ne’ebe bom sensu no tuir Konstitusaun.

Iha sorin seluk Amu Bispo sira kontinua sujere ba Xefe de Estadu atu uza nia kompetensia tomak, tuir Konstituisaun hodi previlejia nafatin dialogu ho entidade oioin. Tamba tuir Amu Bispo sira katak dialogu ne’e laiha ida lakon no ida manan, maibe dialogu importante tebes, hodi hetan bom sensu ba responde interese estadu no nasional ba rai no povu ida ne’e.

Prezidente da Republika mos rona Bispo sira nia opiniaun kona-ba espekuladores sira iha merkadu ne’ebe hanoin buka lukru iha oportunidade ne’e, hodi faan sasan ho folin as no fo todan deit ba povu sira.

Prezidente da Republika mos apresia no hahi povu ne’ebe hatudu sira nia vontade no kontribusaun ba paz no establidade. Povu ne’e nia maturidade politiku boot ba nafatin.

Amu Bispu sira laran metin nafatin ba esforsu no vontade Prezidente da Republika hodi halibur ukun nain sira, atu buka solusaun ba situasaun politika hafoin Programa Governu la passa iha Parlamentu Nasional.*[Zevonia Vieira | TAFARA.TL | 10.11.2017]

 

About Zevonia Vieira

Zevonia Vieira, Chefe Redasaun TAFARA.TL, hamutuk ho Metodio Caetano Moniz & Fernando Antonio da Costa hari media online TAFARA.TL, iha Oe-cusse, Ambeno, dia 23 de Agosto de 2015.

Check Also

Governu TL Tinan Ida Ne’e Rekonese Loron Importante Ano Novo Xines

“Iha Timor-Leste ami agradese, ami ho laran haksolok teb-tebes ita nia Governu tinan ida ne’e …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *