Wednesday , June 19 2019
Home / Sosial & Politika / Aniceto: Hau Sei Nafatin PPN To’o Desizaun Tribunal Rejeita Pedidu Ka Iha Ona Destituisaun Definitivu

Aniceto: Hau Sei Nafatin PPN To’o Desizaun Tribunal Rejeita Pedidu Ka Iha Ona Destituisaun Definitivu

Prezidente Parlamentu Nasional, Aniceto Guterres ba jornalista liu hosi konferensia imprensa hateten katak publiku tomak hatene partidu opozisaun tolu iha PN halao Aliança Maioria Parlamento (AMP) ho objetivu firme, mak hadau ukun hosi koligasaun Fretilin-PD ne’ebe forma Governu Minoritariu.

“AMP uza dalan oin-oin ka halo maneira hotu atu hamonu VII Governu Konstituisional, hahu kedas halo presaun ba Prezidente da Republika, rejeita programa governu, tenta atu blokeia Orsamentu Retifikativu (OR) no halo Mosaun Sensura ba governu. Iha loron 1/12, lorokraik tuku 5 liu minute 58, hatama ona mos proposta atu hatun PPN, proposta ne’ebe asina hosi grupu deputadu nain 12 hosi opozisaun AMP. Hare hosi razaun sira ne’ebe sira aprezenta, itahatene kedas motive hosi proposta ida ne’e, katak AMP hakarak hatuur PPN ida ne’ebe bele fasilita hamonu lalais governu, liu hosi ajendamentu ho urjensia mosaun sensura ba governu”, hateten Aniceto.

Aniceto hatutan liutan katak durante fulan tolu assume funsaun nudar PPN, hasoru opozisaun ida ne’ebe abuza liu ninia maioria iha PN, ne’ebe uza dalan hotu atu atinji sira nia objetivu politiku hamonu lalais governu.

“Hau halo ona buat hotu ho konsensia mos katak hau la viola rejimentu, nem kontra pratika normal ka presedente ruma iha PN, muito menos viola Konstituisaun hanesna sira alega mai hau publikamente. Hau nia “sala ka pekadu mortal” mak tan deit hau pretense ba partidu ida ne’ebe brani atu simu netik dezafiu hodi avansa ho governu minoritariu, atu fo oportunidade ida atu haboot esperiensia demokratiku ba nasaun ida ne’e. Nudar PPN, segunda fugura Estadu nian, hau iha dever tomaka tu hare ba RPN, pratika normal ka presedente iha PN no kultura bida institusional estadu no liu-liu tenke halo mos ponderasaun ba interese nasional ne’ebe sai kauza ho nia eventuais kustus politiku, social, ekonomiku ba paiz, wainhira halo desizaun atu halo ajendamentu ba rekursu admisaun proposta Lei OR no Mosaun sensura ba governu”, hateten Aniceto.

Aniceto Guterres informa ba jornalista sira iha sala konferensia parlamentu nasional, 11/12 katak nudar sidadaun nune’e mos nudar PPN, sei hatan liu hosi dalan justisa nian ba akuzasuan ne’ebe hatoo hosi AMP, no hatama ona keixa ba iha tribunal hodi prosesa.

“Hau eleitu ba kargu PPN liu hosi dalan demokratiku iha loron 5/09, nune’e hau sei nafatin Prezidente Parlamentu Nasional to desizaun Tribunal ruma ne’ebe rejeita hau nia pedidu ka wainhira iha ona destituisaun definitive”, tenik Aniceto.*[Zevonia Vieira | TAFARA.TL | 11.12.2017]

About Zevonia Vieira

Zevonia Vieira, Chefe Redasaun TAFARA.TL, hamutuk ho Metodio Caetano Moniz & Fernando Antonio da Costa hari media online TAFARA.TL, iha Oe-cusse, Ambeno, dia 23 de Agosto de 2015.

Check Also

Lú Olo: Jornalista Mak Fahe Informasaun Importane no Promove Debates

“Jornalista sira tenke iha responsabilidade, Adelino Gomes hateten jornalista laos hatene hakerek nutisia deit, laos …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *