Arão Eleitu Nudar PPN, Arão: Hau Sei Kumpri Konstituisaun, Leis no Rezimentu PN

“Espera lia fuan sira ne’e laos iha ibun tutun deit, maibe oinsa mak implementa duni no hamosu duni rezultadu ne’ebe durante ne’e ema hotu hein. Prezidente Parlamentu tenke reprezenta bankada hotu, laos nia bankada deit”. Ikun Batista

Deputadu Arão Nõe da Costa Amaral eleitu nudar Prezidente Parlamentu Nasional [PPN]. Liu hosi plenaria dahuluk V Legislatura Parlamentu Nasional, hili mos PPN foun hodi dirizi meza ba V Legislatura, periodu 2018-2022.

Deputadu Arão Noe ne’ebe mai hosi bankada CNRT no parte hosi Aliansa Mudansa ba Progresu [AMP], nudar kandidatura uniku ba PPN. Liu hosi votasaun Arão Nõe eleitu nudar PPN ho votus a favor 36, kontra 29 no abstensaun 0.

Hafoin eleitu nudar PPN V Legislatura, Arão Nõe hatoo deskursu ba dala uluk ba membru parlamentu sira katak tuir Konstituisaun deputadu sira mak reprezenta povu laos Prezidente Parlamentu. Tuir rezimentu Prezidente parlamentu reprezenta deputadu sira.

“Hau deklara tur iha meza ba deputadu sira hotu, no povu Timor-Leste tomak katak durante hau halao knaar hanesan Prezidente Parlamentu Nasional, hau sei halao no kumpri deit knaar sira ne’ebe konsagra iha Konstituisaun, Leis no rezimentu internu Parlamentu Nasional. Hau sei serbi nain deputadu sira no povu Timor-Leste tomak”, hateten Arão

Arão hatutan katak Timor-Leste nudar pais ne’ebe tane as partidaria, signifika katak partidu hotu eziste nudar patrimonio nasaun nian. Partidu sira iha knaar hanesan atu serbi povu no nasaun, hodi lori povu ba moris diak. Durante kampanna iha diferensia politika entre partidu ka koligasaun sira, atu hetan votus hodi reprezenta sira iha parlamentu nasional. Atu defende povu nia interese no objetivu lori povu Timor-Leste ba moris ida diak liu no seguru.

Tuir Prezidente eleitu katak knaar ida ne’e laos fasil, maibe laos mos defisil, “se ita hotu tau interese nasional as liu , hau fiar no ita hotu fiar katak parlamentu nasional bele halo knaar ida ne’e ho diak no seguru, hodi benefisia interese nasional. Parlamentu nasional nudar reprezentante povu tenke hatudu katak instituisaun ne’e sei pro ativu, rekolha aspirasaun povu nian, hodi hatoo ba governu. Parlamentu nasional presiza mos halo relasaun instituisaun ne’ebe efetivu no konstruktivu entre orgaun estadu sira”.

Arão Nõe mos deklara katak prioridade parlamentu nasional mak aprovas programa VIII Governu, Orsamentu Estadu 2018 atu nune’e bele tau fali estadu Timor-Leste moris ho orsamentu annual ida, hodi asegura dezenvolvimentu no estabilidade estadu RDTL nian no sai hosi rezime orsamentu duadesimal ne’ebe lao durante fulan neen nia laran. Parlamentu mos prezia aprova lei prioridade sira ne’ebe relevante ho interese nasional.

Iha parte seluk estudante UNTL, Ikun Batista [26], hela iha Bairo pite ba TAFARA.TL hateten katak espera membru parlamentu sira ne’ebe tur ona iha uma fukun, la haluha saida mak sira promesa ba povu sira, liu-liu joven sira, atu sira bele reprenzenta duni povu nia lian.

“Sira koalia mesak furak deit no hamosu promesas oin-oin, espera lia fuan sira ne’e laos iha ibun tutun deit, maibe oinsa mak implementa duni no hamosu duni rezultadu ne’ebe durante ne’e ema hotu hein. Prezidente Parlamentu tenke reprezenta bankada hotu, laos nia bankada deit”, hateten Ikun, 13/06.

Esperansa hanesan mos mai hosi negosiante kiik, Rosa Silva [38] ne’ebe faan ai fuan iha estrada ninin, ba TAFARA.TL hateten, hakarak muda moris povu ne’ebe sei moris kiak.

“Ami fo ona votus ba sira, agora sira mak tenke hare fali ami nia susar, keta halo sira tau matan deit ba sira nia familia. Sira ba tur iha ne’eba lori povu tomak nia naran, laos sira nia familia nia naran”, tenik Rosa.

Iha loron 14/06 tuir agenda sei iha eleisaun ba daruak nian hodi hili vice PPN rua no Sekretariu da Meza. * [ Zevonia Vieira | TAFARA.TL | 13.06.2018 ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.