Tuesday , April 23 2019
Home / Eleisaun Parlamentar / Asanami: Ami Prontu Simu Desizaun Povu Nian Liu Hosi Elisaun

Asanami: Ami Prontu Simu Desizaun Povu Nian Liu Hosi Elisaun

Prezidente Partidu Demokratiu (PD), Mariano Sabino Lopes “Asanami” hatudu nian ejerse liu hosi elisaun katak tempu to ona ba partidu jerasaun foun, hodi serbii povu ida ne’e.

“Ami prontu atu simu desijaun povu nian, se karik fo fiar ba Partidu Demorkratiku nudar partidu jerasaun foun sei kumpri no hatudu duni politika ne’ebe diak ba povu tomak iha rai doben ida ne’e”, hateten Asanami.

Eiz Ministru Agrikultura mos informa ba jornalista TAFARA.TL katak, Partidu PD mos prontu halo koligasaun ho partidu sira seluk hanesan PLP, Fretilin no CNRT, tanba ho koligasuan mak bele altera programa ne’ebe diak mai hosi partidu hotu-hotu, atu bele implementa turi nesesidade povu nian.

Bainhira TAFARA.TL konfirma ho Prezidente PD katak prontu sai Premeiru Ministru ba iha periodu ida ne’e? Asanami esplika katak buat hotu ami entrega ba povu mak desidi, desijaun iha povu nian liman.

“Ami prontu deit, Hau ho Sekjen PD prontu atu kaer pasta nudar Premeiru Ministru. Ami fo obrigada ba povu tomak ne’ebe ejerse ona sira nian direitu ohin loron”, hateten Asanami.

Iha parte sorin komunidade Bairpite Jose Antonio (46), ne’ebe mak fo ona direitu liu hosi elisaun, hodi determina povu nian distinu, ba TAFARA.TL hateten katak, “hau nia votus sei hatudu valor boot, ba partidu ne’ebe mak ukun espera sei halo buat diak iha rai ida ne’e, maske dezenvolvimentu balun lao ona, maibe presija dezenvolve tan sector sira seluk hanesan edukasuan, saude no ekonomia povu nian”.

Iha parte sorin votante Bairopite, Josephina (47), husu ba partidu ne’ebe mak manan bele implementa duni programa importante hanesan bee moos, edukasaun no saude, liu-liu saude ba inan feto sira.

“Programa importante nebe’e presija halo mak liga ho edukasaun no saude, liu-liu saude reproduktiva ba feto maluk sira tanba bainhira feto nian saude diak, feto sei kontribui ba nasaun ne’e diak liutan”, tenik Josephina.

Sentru votasaun eskolla Primaria Bairo Pitte lao ho hakmatek, hetan observasaun hosi CNE, STAE no observador internasional. Seguransa PNTL mos kontinua halo seguransa hodi asegura elisaun.* [Zevonia Vieira | TAFARA.TL | 22.07.2017].

About Zevonia Vieira

Zevonia Vieira, Chefe Redasaun TAFARA.TL, hamutuk ho Metodio Caetano Moniz & Fernando Antonio da Costa hari media online TAFARA.TL, iha Oe-cusse, Ambeno, dia 23 de Agosto de 2015.

Check Also

PR Sei Estuda Lista Membrus Governu, Lú Olo: Hakarak Garante Bem Estar Do Estado

“Prezidente da Republika sei estuda hela, se to loron ida kazu hosi A ka B …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *