Tuesday , May 21 2019
Home / Sosial & Politika / ASDT-Fretilin Kompleta Tinan 44, Marí: Hau Fo Hau nia Kabas Ba Lideransa Foun Atu Hamrik
Sekretariu Jeral Fretilin, Dr. Marí Alkatiri halo deskursu ba loron aniversariu ASDR-Fretilin. [Foto: Virginia Pereira | 19.05.2018]

ASDT-Fretilin Kompleta Tinan 44, Marí: Hau Fo Hau nia Kabas Ba Lideransa Foun Atu Hamrik

“Hau iha saudades ba futuru, mehi atu hari sosiadade nia livre demokratika, ne’e ami nia mehi, bainhira halo tinan 24 idade, agora ho tinan 68 idade, mehi ne’e seidauk realiza, tamba ne’e mak hau iha saudades ba future”. Marí Alkatiri

Paritdu Asosiasaun Sosial Demokrata Timorense [ASDT] no partidu Fretilin kompleta nia tinan ba 44. Ba loron aniversariu ASDR-Fretilin, iha Cede Comite Fretilin [CCF], Adjuntu Sekretariu Jeral Fretilin, Jose Reis hateten iha deskursu katak selebra loron ASDT-FRETILIN nia moris, ne’ebe kompleta tinan 44, hosi 20 Maiu 1974 – 20 Maiu 2018. Iha situasaun ida ne’ebe, foin hotu semana ida liu husi eleisaun antesipada, rezultadu ida ne’ebe, mak hamosu duvidas barak ba iha rezultadu.

Entertantu iha fatin hanesan, Sekretariu Jeral Fretilin, Dr. Marí Alkatiri hateten ASDT-Fretilin kompleta tinan 44, bainhira akontese iha 1984 nakonu ho serteza ho konfiansa katak luta sei naruk, maluk sira barak sei fo sira nia aan ba mate, ho sira nia ruin, ho sira isin, ho sira nia ran ba rai ida ne’e.

“Hau iha saudades ba futuru, mehi atu hari sosiadade nia livre demokratika, ne’e ami nia mehi, bainhira halo tinan 24 idade, agora ho tinan 68 idade, mehi ne’e seidauk realiza, tamba ne’e mak hau iha saudades ba futuru, tamba ne’e mak hau fo konfiansa tomak ba juventude sira, ba lideransa foun, atu hamrik iha hau nia kabas. tinan 44 Fretilin luta hanorin ema seluk halo luta, maibe sira aprende ho Fretilin nega fali Fretilin”, hateten Marí iha cede Fretilin, 19/05.

Sekretariu Jeral mos hatoo katak, “mehi Nicolau Lobato no Nino Koni Santa no Fretilin nia mehi ita nian hotu”.

Seremonia ne’ebe halo iha CFF, hetan partisipasaun hosi membru komite sentral Fretilin, komisaun politika nasional, organizasaun reingresu, militante no simpatizante sira. Hetan mos seguransa masimu hosi PNTL. * [ Virginia Pereira | Editor: Zevonia Vieira | TAFARA.TL | 20.05.2018 ]

About Virginia Pereira

Check Also

Governu Japaun Inagura Renovasaun Eskola Hospitalidade no Turismo, Minami: TL Presija Rekursu Umanu Kualifikadu Iha Area Turismo

“Atu bele atrai turista internasional, Timor-Leste presija investe maka’as liu iha setor infrastrutura, atu bele …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *