FIFA Fo Tan Sansaun Ba Timor-Leste

Komite Disiplinari FIFA nian fo sansaun ba Federasaun Futebol Timor-Leste (FFTL) ho multa 70,000 CHF (Swiss…

Xanana: Espera PR Lú Olo Kumpri Konstituisaun no Ami Sei Fo Apoio Tomak

Situasaun politika depois de elisaun Jeral 2017, hamosu preokupasaun ne’ebe mai hosi povu, hodi hein desizaun…

Ritual Hotu Ona, Dalan Nakloke Fali Ba Servisu PM Mari Nian

  “Antes foti ain iha momentu ne’eba,  Mari hamrik iha palacio nia oin, hateke ba Palacio…

Reitor UNTL lamenta Informasaun ne’ebé públika husi Jornal Timor Post

“UNTL kompriende katak konstituisaun RDTL artigu 40 konaba liberdade expresaun no informasaun. Manifestasaun nu’udar modu espresaun…

Juvinal: Fatin Tuda Kareta Estadu Dook Hosi Fatin Manifestasaun, Laos Responsabilidade tomak MUTL

Asaun Manisfestasaun hosi Movimentu Universitariu Timor-Leste, ne’ebe rezulta kareta estadu hamutuk 13 rahun. Bainhira jornalista sira…

Rezultadu Protesta, Bankada CNRT Konfirmadu Kansela Lelaun

“Ami ezize ba Parlamentu Nasional atu anula lalais rezolusaun ba lelaun kareta prado, iha kontekstu ne’e…

Mari Alkatiri ho Taur Matan Ruak Halo Diskusaun Klean Konaba Koligasaun

Sekretariu Jeral Fretilin, Dr.Mari Alkatiri hasoru malu ho Prezidente Taur Matan Ruak, hodi  deskuti klean kona…

Presidente Lu Olo Hasoru Malu ho Xanana, Mari Alkatkiri no Taur

Publiku kontinua nakonu ho duvidas konaba saida mak akontese iha hasoru malu entre Lu olo no…

Aban Enkontru Determinante Entre FRETILIN Ho PLP

Aban loron determinante ba partidu mais votadu Fretilin hodi hasoru malu ho PLP, buka solusaun hamosu…

Xanana Rezigna-an Hosi Presidente Partidu

Hafoin hein iha semana rua nia laran, ikus mai segredu nakloke ona maibe segredu ida ne’e…