Prezidente CI: Media Online Politika Timor Publika Nutisia Falsu

Fake news ka nutisia falsu sai nudar informasun ne’ebe mak hamosu intensaun konflitu iha situasaun kampanna…

Investe ba Labarik Sira Nia Futuru no Respeita Dignidade Labarik

Osvaldo Pereira labarik idade 11, faan mantolu iha palacio president nia sorin, hodi hein labarik sira…

Liberdade Imprensa Sei Mohut Iha Nasaun Demokratiku Timor-Leste?

Serve duni ka lae? kriminaliza servisu jurnalismu nian? Serve duni ka lae jornalista ne’ebe halo nian…

12 Novembru 1991, ‘Komando’ Fraga Konsege Halai Ses Hosi Mate

“Hau halai sai, tun ba Kintal Ki’ik. Hau mos la hatene katak hau kanek, hau halai…