Thursday , May 23 2019
Home / Sosial & Politika / Babo: Ami Suzere Ba PR, Fo Fiar Ba Segundu Mais Votadu ho AMP, Estabelese VIII Governu
Prezidente CDN, Dionisio Babo halo entrevista ho jornalista sira iha palacio prezidensi. [Foto: Zevonia Vieira | 23.01.2018]

Babo: Ami Suzere Ba PR, Fo Fiar Ba Segundu Mais Votadu ho AMP, Estabelese VIII Governu

Partidu CNRT, ne’ebe lidera hosi Sekretariu Jeral CNRT, Francisco Kalbuady ho nia ekipa hasoru malu ho Prezidente da Republika, Dr. Francisco Guterres Lú Olo hodi halo dialogu no rona hanoin hosi partidu sira ne’ebe mak hetan asentu iha parlamentu.

Hafoin remata enkontru, Francisco Kalbuady hateten katak Prezidente da Republika nudar aman nasaun nian, bolu partidu politiku hodi rona idak-idak nia opiniaun, hotu-hotu tenke ho vontade diak ida, hodi buka solusaun saida mak diak ba rai no povu ida ne’e.

Hatan ba TAFARA.TL liga ho pozisaun saida mak CNRT aprezenta ba Prezidente da Republika liga ho empase politiku ne’ebe lao?

Prezidente Conselho Dirativa Nasional [CDN], Dionisio Babo responde katak Prezidente da Republika esplika sobre situasaun iha Timor, knaar Prezidente nian, saida mak nia presiza foti, presiza rona hosi partidu politiku hotu no mos Konselho Estadu.

“Ami hatene katak ida ne’e dereitu preprogativu Prezidente da Republika nian atu prononsia, bazea ba opsaun hotu-hotu. Mais hosi CNRT, partidu seluk mos sei fo nia opiniaun. Ami suzere ba Prezidente karik bele, atu fo fiar mai segundu mais votadu teste hamutuk ho Aliansa Maioria Parlamentar, atu bele estabele VIII Governu. Ami sei tenta atu iha menus de dois meses, kompleta rezekitus ne’ebe ami presiza atu estabele governu foun, hanesan programa pasa iha parlamentu, iha formasaun do governu, organizku do governu no priense kriteiru ne’ebe mak bele aprezenta ba Orsamento Jeral do Estadu 2018”, hateten Dionisio Babo

Ba TAFARA.TL liga ho kestaun sekarik Prezidente da Republika foti opsaun elisaun antisipada ka governu unidade nasional, oinsa ho CNRT nia pozisaun?

Dionisio responde katak hein rezutadu hosi Konselho Estadu ne’ebe sei halo enkontru ho Prezidente da Republika, “Iha Konselho Estadu, iha hotu komponente iha laran, ne’ebe ita hein deit aban, ami hotu sei kumpri, ba solusaun interese vontade povu tomak nian, atu resolve saida mak ita hotu sente durante ne’e”.

Iha tempu hanesan, Prezidente Bankada CNRT, Arao Nõe ba jornalista mos esklarese katak inisiativa hosi Prezidente da Republika hodi konvoka partidu sira, hodi rona partidu sira nia hanoin, CNRT kontente tebes tanba ida tuir Konstituisaun nia mandadu.

“Desizaun saida deit mak Prezidente foti, ne’e kompetensia esklusiva Prezidente nian. Hanesan hau dehan iha opsaun rua, ida bele desolve parlamentul, ida demiti governu no forma VIII Governu, ida ne’e dalan sira ne’ebe tuir Konstituisaun fo kompetensia ba Prezidente da Republika. CNRT ho AMP submete ba desizaun saida deit ne’ebe mak Prezidente foti, maibe ami husu ba Prezidente hodi hare ba nia konsekuensia sira. Se obsaun ba demiti governu no forma VIII Governu, no solusaun hanesan ohin katakiha fulan ida nia laran AMP prontu forma governu no se ba elisaun presiza fulan haat ka lima para iha elisaun no estadu ida ne’e moris sem orsamentu estado 2018, ne’e implika ekonomikamente no politikamente”, hateten Arao. *[Zevonia Vieira | TAFARA.TL | 23.01.2018]

About Zevonia Vieira

Zevonia Vieira, Chefe Redasaun TAFARA.TL, hamutuk ho Metodio Caetano Moniz & Fernando Antonio da Costa hari media online TAFARA.TL, iha Oe-cusse, Ambeno, dia 23 de Agosto de 2015.

Check Also

MEDSOS Sai Obstaklu Ba Servisu Jurnalismu, Akara: Tenke Halo Edukasaun Sivika Konaba Internet Saudavel

“Kna’ar importante hosi jornalista professional sira atu fo informasaun ne’ebe los, kredibel ba publiku, no …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *