Wednesday , June 19 2019
Home / Sosial & Politika / Bankada Fretelin aprezenta Mosaun Rejeisaun Ba Programa VIII Governu
Membru parlamentu sira halo votasaun ba projetu de liberasaun hodi harii komisaun verifikasaun de poderes. [Foto: Jesuinho Marcal de Jesus| 13.06.2018]

Bankada Fretelin aprezenta Mosaun Rejeisaun Ba Programa VIII Governu

Fretilin aprezenta mosaun rejisaun ba programa VIII Governu, hafoin analize diskusan ba programa refere.

Liu hosi plenaria ba debate programa governu ba loron dahuluk, bankada opozisaun Fretilin, aprezenta uluk ona mosaun rejeisaun.

Xefe Bandaka Fretilin, Aniceto Guterres deklara katak, hare ba rezimentu artigu 13, 136 numeru 1, bankada Fretilin aprezenta mosaun de rejeisaun, hodi hetan konsiderasaun iha tempu debate nia laran”, hateten Aniceto, iha uma fukun parlamentu nasional, 26/07.

Iha mosaun rejeisaun refere haktuir katak programa VIII Governu la refleta ba nesesidade no kontextu atual ba povu no nasaun nian, “nein governu atual iha kapasidade, atu ezekuta programa sira ne’e, iha tinan lima nia laran”.

Tuir Aniceto katak programa ida ne’e hanesan manifesto eleitoral antesipada ida, ne’ebe demonstra Primeiru Ministru nian konsiensia katak ninia governu ne’e, governu kontratadu ida ho termu sertu hosi lider partidu CNRT nian, Xanana Gusmao.

“Programa ida ne’e la klaru, la iha relasaun ho projesaun ne’ebe programa ida ne’e bele atinje, espesifikamente, iha tinan lima. Programa ne’e mos aprezenya meta ne’ebe jeral tebes no la demonstra ho klaru, ligasaun entre objetivu, meta ho asaun. Programa ne’e temi kriasaun empregu 60.000 kada tina, maibe ida ne’e lia fuan mamuk, tanba la indika setor ka industria ne’ebe mak atu loke servisu fatin sira ne’e”, hateten Aniceto.

Aniceto hatutan katak, programa ida ne’e foti Dezenvolvimentu Tasi Mane nudar fator determinante, atu hasae kreximentu ekonomiku iha Timor-Leste, maibe governu rasik laiha kapasidade atu garante serteza katak dezenvolvimentu Kampu Greater Sunrise sei akontese.

Aniceto mos deklara katak mosaun rejeisaun ida ne’e, la signigika katak, bankada Fretilin, ignora nesesidade povu nian. Kualker governu iha dever, atu responde ba nesesidade ida ne’e, maibe ho programa ne’ebe mak governu ida ne’e hatudu, buat ida ne’e, sei la realiza hanesan hatudu ona iha tinan 10 ba kotu.

Hare ba kesatun ida ne’e, deputadu bankada PLP, Francisco Vasconcelos duvida ho desizaun ne’ebe bankada Fretilin foti.

“Bankada opozisaun sira husu atu debate to’o loron lima, agora programa foin aprezenta loron rua deit, sira [opozisaun-red] husu hakarak aprezenta mosaun de rezeisaun ne’e pelo kontrariu”, hateten Francisco de Vazconcelos.

Responde ba preokuasaun ida ne’e, Presidente Parlamentu Nasional, Arão Noe esplika katak iha dalan ba membru deputadu hodi hatama mosaun rezeisaun.

“Tuir rezimentu ne’e hatete katak, ate fim fo debate ne’ebe iha kabementu hela ba bankada, to’o deputadu sira hatama proposta de rejeisaun ou fo votus de konfiansa husi governu, tamba ne’e ita iha hela prosesu ne’e nia laran, kabe ba bankada sira mak lakohi halo ona intervensaun, se la eskreve ona ita halo leitura ba mosaun de rezeisaun,no ita avansa ba votasaun, ida ne’e mak sequensia ita lao”, esklarese Arão. * [ Jesuino Marcal de Jesus | Editor: Zevonia Vieira | TAFARA.TL | 26.07.2018 ]

About Jesuino Marcal de Jesus

Jesuino Marcal de Jesus, Jornalista, Webmaster no mos nudar Business Manager TAFARA.TL.

Check Also

Lú Olo: Jornalista Mak Fahe Informasaun Importane no Promove Debates

“Jornalista sira tenke iha responsabilidade, Adelino Gomes hateten jornalista laos hatene hakerek nutisia deit, laos …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *