Ponte Comoro 3 Hahu Loke ona Ba Publiku

Ponte Comoro ne’ebe harii hosi kompania konstrusaun hosi Japaun, nudar simbolu amijade entre Japaun no Timor-Leste.…

Asosiasaun Comercial Chinesa Hetan Tomada de Posse Ba Periodu 2018-2021

Ministerio dos Negosio Estranjeriu e Kooperasaun [MNEK] sai sasin ba seremonia tomada de posse ba Asosiasaun…

Estarda Ne’ebe Hadia Ona, Tulun Komunidade Hodi Asesu Ekonomia no Eskola

“Antes ne’e estrada seidauk hadia, loron ida hau tunu paun saku ida deit, maibe depois estrada…

Peter: Promove Agrikultura Fo Impaktu Ba Saude, Ekonomia No Hatun Violensia Domestika

“Ita promove agrikultura bele fo impaktu ba saude, ekonomia no iha area seluk tan hanesan edukasaun…

AEMTL Sei Realiza Simpozium Internasional Hodi Valoriza Ekonomia TL

“Ita sei aprende klean liu tan atu identifika oportunidade iha reseisaun ekonomia, atu transforma asaun ida…

PM Marí Alkatiri Ho Timor Telcom Asina Projeto Fibra Otica

Primeiru Ministru, Dr. Marí Alkatiri asina nota projetu Fibra Otica ho Timor Telcom. Ba jornalista Dr.…

RAMOS HORTA Inagura Vista Alegre, Horta: Timor Bele Sai Sentru Reksportasaun

“Timor bele sai hanesan sentru reisportasaun sira bele lori sasan kualidade mai husi Portugal, rai iha…

Nasaun Xina Sei Investe Osan $216 Billiaun Iha Area Peskas, Agrikultura no Turismo

Investor Sira hasoru malu ho Primeiru Ministru, Dr. Marí Alkatiri, objetivu hosi enkontru ida ne’e atu…

Inagura Fabrika Heineken, PM Marí: Foin Fulan Neen, Hau Simu Ona Potensia Investimentu Barak

“Foin fulan neen hau simu ona potensias investimentu barak, hau dehan potensias hau seidauk dehan investidores,…

Lixu Plastiku Domina Iha Area Branca Cristo Rei

Area branca Cristo Rei, fatin turismo ida iha Dili ne’ebe konnesidu no furak ho nia rai…