Wednesday , June 19 2019
Home / Opini

Opini

G7+, Emilia Pires & Korupsaun

Diskusaun ne’ebe halao iha TVE (16/11/2018) hau foti kestaun korupsaun ne’ebe la explisitamente temi iha dokumentu New Deal. Ba pontu ida ne’e, Sekretariu Jeral g7+, Helder da Costa, hatete katak ida ne’e asuntu sensitivu tebes iha estadu frajil sira. Karik …

Read More »