Wednesday , June 19 2019
Home / Sosial & Politika / CNC Lansa Mapa Dili Cidade Istoriku, Mapamentu Parte Husi Edukasaun
CNC lansa mapamentu Dili Cidade Istoriku.[Foto: Zinho MD | TAFARA.TL | 30.10.2017].

CNC Lansa Mapa Dili Cidade Istoriku, Mapamentu Parte Husi Edukasaun

Mapa Dili cidade istoriku ne’e povu tomak nia dever moral, atu prejerva sira nia memoria nudar Timor-Leste nia rikusoin, hanesan Timor nia riku rekursu nasional. Rekursu nasional ne’ebe durante tinan barak soe hela no ladun tau matan. Sitiu balun ne’ebe sobu tiha, no halo fali konstrusaun foun, outomatikamente halakon ona istoria orijin balun ne’ebe mak tuir lolos sai istoria importante ba povu no estadu Timor-Leste.

Iha komemorasaun relatoriu Chega! Ba dala 12, Presidente administrasaun CNC, Ines Almeida husu ba autoridade kompetenti sira atu bele kuidadu didiak fatin intoriu sira iha Dili no teritoriu tomak, tuir lei no regulamentu.

“Ba ministeriu kompatente liu-liu Ministeriu Turismu no Edukasaun, atu halo politika programas konaba politika intoriku. Ita nia Prezidente Dr. Francisco Guterres Lú Olo no Primeiru Ministru Dr. Marí Alkatiri koalia ona konaba importansia turismu istoriku”, hateten Ines Almeida.

Iha fatin hanesan Vice Ministru Edukasaun, Jose Neves, bainhira dada lia ho TAFARA.TL, konaba mapamentu parte ida hosi edukasaun. Jose Neves hatete katak mapamentu parte ida husi edukasaun, parte ida mós husi istória atu identifika buat lubuk ida ne’ebé mak mosu husi resistensia iha pasadu. Hanesan abrigu, fatin ema servisu, fatin para ema komunika ba malu.

“Ita tenki valorize mós iha dezenvolvimentu para ema lanele, conserva e esplika mós ninia sentidu tanba saida mak ita conserva atu públiku bele hatene”, tenik Jose Neves.

Iha sorin seluk Ofisiál Peskizador CNC,  Apolinariu Ximenes Cabral ba Jornalista TAFARA.TL, iha komemorasaun aniversariu relatoriu Chega! Iha loron 30/10, iha CNC, hateten identifikasaun ne’e hanesan pre eleminariu deit ba fatin istoriku sira, tanba sedauk perfeitu no sedauk kompletu.

“Fatin istóriku sira ne’e  e ne’e sei dezenvolve di’ak liu tan no sei públika iha sítiu CNC nian. Komunidade hotu entuziasmu, sira mós konsiente katak fatin istóriku sira ne’e presija prezerva, tanba ne’e hanesan memoria ida ita bele fó onra ba ita nia eroi sira ne’ebé mak mate ba ita nia independensia. Baze ba ami halo identifikasaun ne’e mak relatóriu Chega!”, esplika Apolinariu.* [Jesuino Marcal de Jesus & Maria do Ceo | TAFARA.TL | Editor: Zevonia Vieira | 30.10.2017].

About Jesuino Marcal de Jesus

Jesuino Marcal de Jesus, Jornalista, Webmaster no mos nudar Business Manager TAFARA.TL.

Check Also

Lú Olo: Jornalista Mak Fahe Informasaun Importane no Promove Debates

“Jornalista sira tenke iha responsabilidade, Adelino Gomes hateten jornalista laos hatene hakerek nutisia deit, laos …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *