CNE Simu Ona Pakote Ba Koligasaun PARPOL Haat

Comiss Nacional Elisaun [CNE], oras ne`e dadauk simu ona pakote kona ba Partidus Politikus haat hanesan, PUDD, PUDT, PDN no Frente Mudansa, koligasaun partidu haat nee apresiasaun no verifikasaun lao namanas hela, kona ba sigla ka atributu atu uza iha eleisaun mai.

Liu husi konferensia ne`ebe mak halao iha CNE, iha loron 26/02, Prezidente CNE, Alcino de Araujo Baris SH.M esplika katak partidu haat ne`e tenke konklui tanba haree ba iha normas ne`ebe vigor iha lei no.2/2016 kona ba partidus politikus ne’ebe iha artigu 12 katak partidus politiku sira iha ninia sigla ka atributu atu uza iha eleisaun la bele uza emblema ho naran ne’ebe hanesan konfesaun relejioza no imagen sira konfesaun religioza sira nian. Haree ba rigor husi lei no.2/2016.

Prezidente CNE mos informa ba partidu politiku sira, katak prazu ba koligasaun nee iha 20 dias, hahu hosi loron 20 de Fevereiru no signifika katak sei remata iha dia 12 de Marsu. Lei fo dalan iha dekretu no.16 pontu 6, dekreto do guverno no lei no.9/2017 ne’ebe fo biban ba CNE atu apresia no verifika kona ba koligasaun.

“Tanba nee durante apresiasaun no verifikasaun se iha buat ruma la koensiviu ho regras ne’ebe iha, CNE iha kompetensias atu indifere, signifika katak la pasa, maibe ida ne’e laos final, kontinua rekolla ba iha Tribunal Rekursu atu revelle, se por a caso akontese situasaun sira hanesan ne’e, karik CNE deside pasa no deside la passa, sempre iha kompetensia halo desizaun ba prosesu ida ne’e. Se deside la pasa indifere, signifika konkorente sira mak tenke foti ba iha Tribunal Rekursu, para tr bele invalida ou valida desizaun CNE nian”, hateten Prezidente CNE. *[Emanuel A. de Araujo | Editor: Zevonia Vieira | TAFARA.TL | 27.02.2018]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.