Wednesday , February 21 2018
Home / Eleisaun Parlamentar / Estudantes Timor-Oan Iha Indonesia Husu ELPAR 2017 La’o Ho Justu
Estudante Timor-Leste iha ITN Malang Indonesia.[Foto: http://estrelaonline.co].

Estudantes Timor-Oan Iha Indonesia Husu ELPAR 2017 La’o Ho Justu

Bainhira iha nasaun demoktratiku ida, buat hotu tenke lao ho justu, ne’e parte hosi kontribui ba paz no estabilidade, no siknifika tane as ema hotu nia dignididade ne’ebe justu no vale.

Fulan Jullu 2017, nudar loron importante ne’ebe povu Timor hein atu desidi futuru nasaun ne’ebe diak liu, hodi responde povu tomak nia preokupasaun liu hosi governasaun ne’ebe diak no lolos. Kestaun justisa sai preokupasaun ema hotu nian iha prosesu ida, nu’udar ema nia esperansa orgullozu ho nia moris, iha sosiedade ida ne’ebe seguru no komplexu hodi bele luta ba moris ne’ebe justu.

Estudantes President University Jakarta, Virna Amaral ba Tafara.org via facebook afirma, elisaun parlamentar importante tebes, tamba povu atu hili liderasan hodi ukun nasaun ne’e, nune’e tenke hili partidu ida ne’ebe iha potensia hodi ukun lolos.

“Tenke hili partidu ida ne’ebe iha potensia duni atu ukun lolos, iha partidu politiku 20 no Bloku Unidade Koligasaun ida mak kompete iha elesaun jeral ida ne’e, sira mai ho ideias, planu no promesa oi-oin. Nu’udar nasaun demokrasia katak Povu iha direitu atu hili ida ne’ebe mak sira fiar, tamba ne’e povu mos tenke hatene nia dever, atu rona no hatene partidus politikus sira nia planu ne’ebe sira hato’o durante presesu kampaña nia laran, atu nun’ee bele hili lolos ida ne’ebe bele halo mudansa diak liu tan ba ita nia nasaun”, hateten Virna.

Nune’e Estudante Fakuldade Environment Enginnering Virna Amaral sujere ba Timor-Oan hotu katak nudar sidadaun ne’ebe idade 17 ba leten tenke kumpri dever ba vota iha loron 22 Julu, tamba ita nia votu mak sei determina futuru governu ba periodo tinan 5 mai.

Estudante Universitas Trisakti Jakarta, Marcio Francisco Pereira Borges, husu atu elisaun ne tenki la’o ho profesional no justu, labele hamosu problema iha povo nia leet.

Iha sorin seluk Timor-oan ne’ebe estuda hela iha Universidade Nusa Cendana (UNDANA) Kupang-Indonesia, Delfina Gregoriana husu ba partidu ne’ebe sei hetan fiar husi povu, ba periodu ida ne’e atu sai reprezentante povu iha Parlamentu Nasional, ne’ebe lolos hodi hato’o aspirasaun povu ninian ba iha governu.

“Hau espera katak sira bele hato’o povu nia inspirasaun durante kampanna, tamba sira henesan liman no ain povu nian no meius komunikasaun entre povu ho governo”, tenik Delfina Gregoriana via facebook ba Tafara.Org.

Universitariu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara, Kupang, Yurmida Mananel, nu’udar sidadaun husi nasaun viziñu Indonezia, ho lian Indonezia expresa nia esperansa katak, espera elisaun ne’e bele lao ho transparansia no laiha negosiasaun ka manipulasaun ne’ebe hamosu buat seluk iha tempu eleisaun. Tenki promete ho komitmentu ba an rasik, hodi tau iha asaun ba promesa sira ne’ebe promete ona iha kampaña eleitoral. Bainhira eleitu ona nu’udar membru Parlamentu rona aspirasaun povu nian hodi diskute iha forum, nune’e povu bele senti hetan atensaun husi nia ukun na’in sira.

Joven nain hira ne’e hato’o ona sira nian esperansa, ho mehi boot ba elisaun parlamentar, sei iha tan joven lubuk ida ne’ebe mak hakarak ba rai doben Timor-Leste nian diak. Husi sira nian esperansa hakarak hatudu katak, Timor-Leste bele sai ezemplu diak ba nasaun dezenvolvidu sira seluk, atu bele banati tuir.* [Farah Navaya Baquita Tafara | Kontributor TAFARA.TL Jakarta | Benvinda Gusmão | TAFARA.TL Kupang | Martinho Moniz | TAFARA.TL | Editor: Zevonia Vieira | 10.07.2017].

About Equipa Tafara

Artigu ida ne'e kobertura no hakerek konjunta/hamutuk entre Jornalistas no/ka kontribuidor TAFARA.TL.

Check Also

Nivio: Presiza Muda Imazen Juventude, Prepara Juventude Ne’ebe Kualifikadu

Asumtu joventude sai nudar asumtu importante iha rai ne’ebe foin ukun iha tinan 1999, liu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *