Famili Vitima, Komite 12 no Centru Chega! Husu Estadu Fo Atensaun ba Asuntu Ema Lakon

Ohin Komite 12 Novembru, komemora Tinan 27, Indonesia halo Masakre iha Santa Cruz. Tinan 18 ona mak Timor-Leste komemora loron Masakre iha ambiente ukun rasik an nian. Maibe justisa seidauk to’o nafatin ba familia vitima no sobrevivente sira.

Familia vitima, Vice Presidente Komite 12 Novembru, Diretur Centro Nasional Chega! kontinua husu estadu Indonesia ho Timor-Leste atu tau atensaun ba asuntu ema lakon, liliu sira ne’ebe mak mate no lakon iha demonstrasaun 12 Novembru 1991 bainhira Indonesia komete masakre.

Seremonia komemorasaun Masakre Santa Cruz ofisialmente seidauk hahu, bainhira jornalista tafar.tl hakat tama besik ba semiteriu hasoru kedas familia vitima ida hosi Masakre Santa Cruz lao fila. Sira hotu hatais kamijola mutin ho foto vitima Masakre Santa Cruz nian iha kamijola oin ho naran vitima nian, Duarte da Silva.

Bainhira jornalista TAFARA.TL husu tanba sa mak fila lalais deit. Vitima nia bin, Catarina da Silva, hatan dehan, “ami ba tau aifunan deit, ami fila ona.”Vitima nia bin kontinua dehan, “lakon to’o agora seidauk hetan,” koalia hodi hatudu ba vitima nia retratu ne’ebe kaerk hela.

Bin hosi vitima Duarte da Silva ne’e mos hatan ba perguntas hau nian bainhira hau husu nusa la ba tur iha tenda laran dehan, “Atu ba tur maibe tur fatin la iha. Agora ne’e ema barak ona ne’ebe husik ba sira seluk asisti lai ba”.

Iha fatin tur, tenda oin kedas familia vitima lubuk ida tur kedas iha oin. Hamutuk ho iha familia vitima sira seluk mak tur iha kadera sira iha tenda laran. Maibe iha tenda kotuk, iha sobrevivente ho membru familia vitima nian lubuk ida mak hamrik deit.

Seremonia ida ne’e loloos ne’e halo ba vitima ho sira nia familia maibe tanba sa mak vitima balun siente nafatin katak sira la hetan fatin iha seremonia ne’e nia laran?

Istoria luta familia no vitima dereitu umanus nian hatudu katak dala barak vitima violasaun dereitus umanus sira la hetan fatin iha seremonia nasional sira tanba seremonia sira ne’e fo importansia liu ba partisipasaun ema VIP ka ema importante estadu no governo nian.

Maski nune’e, iha seremonia laran, liafuan sira mak koalia kona ba familia vitima nia interese temi sai hosi repezentante Komite 12 Novembru, Vice Presidente Komite 12 Novembru, Marito Mota, no Diretur Centro Nacional Chega!, Hugo Fernandes.

Iha fatin komemorasaun Cemiteriu Santa Cruz, Hugo husu estadu atu tau matan seriu ba asuntu ema lakon. Estadu Timor-Leste ho Indonesia koalia tiha ona kona ba asuntu ema lakon nian ho rekomenda atu establese Komisaun ba Ema Lakon. Asuntu refere temi no publika relatoriu Komisaun Verdade no Amizade iha 2008.

“Grasa bot tanba ita hotu sei hodi komemora loron ohin nian. Nudar Centru Nasional Chega! ne’ebe iha papel hodi prezerva memoria pasadu, relatoriu fo hela trabalho da casa, premeiru relatoriu hosi CAVR ho CVA fo rekomendasaun husu ba governo Indonesia no Timor-Leste atu hari Komisaun Ema Lakon nian. Tinan 10 ona, governo rua ne’e la bok an hodi harii Komisaun ne’e. Ita nia konsiensia lakon ba mate sira, ba sobrevivente sira, ba famiia sira mak to’o ohin loron kontinua buka sira nia maluk. Husu ba Governo no Estadu atu komesa koalia kona ba oinsa resolve asuntu ema lakona nian. Ne’e ita nia responsabilidade. Komisaun kona ba Ema Lakon tenki harii.” hateten Hugo Fernandes

Iha fatin hanesan, Deputadu Marito Mota, nudar Vice Presidente Komite 12 Novembru, nudar mos sobrevivente ida ba Masakre Santa Cruz, reprezenta familia vitima no sobrevivente sira husu nafatin justisa ba Indonesia no sublina atu tinan-tinan sempre husu kona ba asuntu ema mate no lakon sira.

“Husu ba estadu atu kontinua halo relasaun ho Indonesia atu kontinua husu ba sira hodi hatudu mate sira iha 12 Novembru 1991 ita seidauk hatene iha ne’ebe? Kontinua husu mate isin saudoso Nicolao Lobato, Daitula, Mau Hudo, Infremeiru Matias, iha ne’ebe. Husu sira atu intrega hodi ita bele halot ho dignu tuir ita nia kultura. Selebrasaun la hotu iha ne’e, Selebrasaun tinan-tinan ita sei kontinua ezizi nafatin.” hatete Marito Mota

Iha seremonia komemorasaun ne’e, Presidente da Republika, Fransisco Guterres Lu Ólo mos hato’o ninia preokupasaun kona ba joven lubuk ida mak mate ona nudar konsequensia hosi masakre ne’ebe akontese.

Tuir relatoriu Chega! iha ema 271 mak mate iha tempu Masakre iha Santra Cruz. Hosi total nuneru mate ne’e, iha ema mate nain 42 mak sei ho idade tinan 17 ba kraik, no balun ho tinan 10. Iha ema lakon durante tempu akontesementu mak liu 200 resin. Inan-aman no familia seidauk hatene sira mate ka moris.

Relatoriu Komisaun Verdade no Amizade ne’ebe konklui iha tinan 10 liuba mos hatete katak estadu rai rua, Indonesia ho Timor-Leste sei halo esforsu hodi identifika no lokaliza ema lakon, inklui labarik sira mak lori ba Indonesia tamba konflitu. * [ Ato ‘Lekinawa’ Costa | TAFARA.TL | 12.11.2018]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.