Thursday , May 23 2019
Home / Sosial & Politika / FDN Fo Fiar ba PR, Tempu Badak Sei Iha Solusaun Ba Situasaun Politika
Komisaun Koordenador do Forum Demokratiku Nasional halo entrevista ho jornalista sira iha palacio Prezidensia [Foto: Zevonia Vieira | 30.11.2017]

FDN Fo Fiar ba PR, Tempu Badak Sei Iha Solusaun Ba Situasaun Politika

“Saida mak atu akontese tuir desizaun Prezidente da Republika nian, ami mos prontu hanesan forsa politika, prontu atu hakarak simu rezultadu”. Hermengildo Lopes

Komisaun Koordenador do Forum Demokratiku Nasional (FDN) hasoru malu ho Prezidente da Republika, hodi koalia kona ba situasaun atual ne’ebe povu barak preokupa.

Hafoin remata enkontru, reprenzetante hosi Forum Demokratiku, Luis Guterres ba jornalista sira esplika katak hamutuk partidu 10 mai iha ne’e hodi hasoru malu ho Prezidente da Republika, partidu ne’ebe partisipa hotu elisaun parlamentaris.

“Hanoin ida ne’ebe ami tatoli ba Prezidente, ami louva Prezidente da Republika nia inisiativa, no mos rejista ho apresu do faktu ate ohin loro, pois esforus hosi Prezidente da Republika nian iha Timor-Leste sei iha paz no estabilidade. Ami espresa pontu do vista katak paz no estabilidade fundamental ba ita nia rai, ba ekonomia no mos ba ita nia vida moris. Situasuan ida ne’e bele kontinua nafatin”, esplika Luis Guteres

Lugu mos hatutan katak husu ba Prezidente atu kontinua halo dialogu ne’ebe tenke involve mos partidu politiku hotu ne’ebe iha reprezentasaun iha Parlamentu Nasional, ho nune’e bele diskuti, hodi bele hetan diak ba nasuan no povu no forum demokratiku prontu fo kontribuisaun ba paz no demokrasi iha rai laran, dalan ne’ebe diak ba nasaun.

“Ita bele iha deferensia opiniaun politika maibe paz no estabilidade buat ida komum ba ita hotu”, tenik Lugu.

Reprezentante hoi Bloku Unidade Popular (BUP), Hermengildo Lopes ‘Kupa’ informa katak programa governu sei ba apresenta tan ba dala rua, buat sira ne’e hotu diak tebes mak Prezidente da Republika hateten sei la interven orgaun soberanu sira seluk ba situasaun sira hanesan ne’e, to nia tempu desizaun Prezidente da Republika sei foti desizaun tuir Konstituisaun.

“Ida ne’e pontu importante no positive tebes ba ita nia rai. Prezidente mos hamenu ba ami FDN katak kontinua ho vontade sosializa, hanoin ne’ebe iha interese nasional ba ita nia povu Timor-Leste tomak, para ema hotu tur hakmatek nafatin, kontinua fo konfiansa ba Prezidente da Republika katak iha tempu badak sei iha solusaun ba ita nia rai ida ne’e”, esplika hermenegildo.

Hatan ba perguntas hosi TAFARA.TL liga ho programa VII Governu ne’ebe sei aprezenta dala ida tan iha Parlamentu. Saida mak Forum ne’e hanoin atu hatoo ba Bloku AMP no governu atu labele ses hosi preokupasaun povu nian?

“Baziku mak ami hanoin katak kualker governu hori uluk mos sira tenke iha maioria iha parlamentu, se lae defisil atu governa. Se mak laiha maioria tenke esforsu para buka maioria katak partidu seluk bele fo apoio ba sira, para programa bele iha apoio no orsamentu mos bele liu. Ba ami ohin loron deputadu sira mak tur iha parlamentu, ita hein katak sira bele desidi konforme interese nasional ne’ebe iha. Ami hatene katak kada partidu bainhira iha elisuan sira aprezenta programa ba povu para bele vota e partidu politiku sira tur iha parlamentu mos, iha sira nia programa. Realidade importante simu katak bainhira ita hakarak kaer governu tenke halo esforsu para hetan votus maioria iha parlamentu para bele garante programa no orsamentu do estadu bele liu. Se sedauk iha negosiasuan bele halao, koalia ba malu hanesan maun alin para bele buka dalan, hodi garante apoio iha parlamentu nasional. Situasaun iha instabilidade governativa la diak ba ita an rasik no kria mos difikuldade ba investedor sira atu bele kontinua nafatin iha Timor ”, esplika Lugu.

Hatan ba TAFARA.TL liga ho karik mosu elisaun antisipada, FDN nia pozisaun oinsa?Hermenegildo responde katak, FDN lakohi interven kona ba prosesu ne’ebe agora lao dadauk.

“Saida mak atu akontese tuir desizaun Prezidente da Republika nian, ami mos prontu hanesan forsa politika, prontu atu hakarak simu rezultadu”, hateten Kupa

Reprezentante hosi PSD, Joao Gonsalves hatutan liga ho elisaun antisipada ba TAFARA.TL hateten, “se mosu elisaun antisipada nudar forum ida, ami iha interese ba ami nian, mais ami tenke sukat lai interese ba povu no rai nian ne’e ezizi ka lae, tanba ita hatene katak ba iha elisaun antisipada, ita nia Prezidente tenke kumpri ho prazu balun. Tanba buat sira ne’e hotu mak enkoraza Prezidente da Republika para liu hosi dialogu buka solusaun, karik labele nia tenke foti desizaun saida mak Konstituisaun haruka”, esplika Joao Gonsalves.

Tuir observasaun TAFARA.TL partidu APMT la marka KA la involve iha Komisaun Koordenador do Forum Demokratiku Nasional.*[Zevonia Vieira | TAFARA.TL | 30.11.2017|

About Zevonia Vieira

Zevonia Vieira, Chefe Redasaun TAFARA.TL, hamutuk ho Metodio Caetano Moniz & Fernando Antonio da Costa hari media online TAFARA.TL, iha Oe-cusse, Ambeno, dia 23 de Agosto de 2015.

Check Also

MEDSOS Sai Obstaklu Ba Servisu Jurnalismu, Akara: Tenke Halo Edukasaun Sivika Konaba Internet Saudavel

“Kna’ar importante hosi jornalista professional sira atu fo informasaun ne’ebe los, kredibel ba publiku, no …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *