Wednesday , June 19 2019
Home / Siensia & Teknolojia / FELIT: Programa Female Blogger Promove Feto Iha Mundu Teknolojia
Hakarek nu’udar servisu sientifiku ida, FELIT organiza seminariu Female Blogger hodi hasa’e partisipasaun feto iha mundu teknolojia liu hui hakerek. Vice-Prezidente Marketing and Sales TELCOMCEL, I Ketut Alit Atmaja entrega Sertifikadu ba Oradora Zevonia Vieira. *[Foto Martinho Moniz | TAFARA.TL | 12.08.2017]

FELIT: Programa Female Blogger Promove Feto Iha Mundu Teknolojia

“Maioria feto iha Timor-Leste seidauk hola parte iha area teknolojia. husi seminar ida ne’e bele fahe koñesimentu balun ba feto maluk sira kona-ba kria no hakerek blog,” esplika Felismina.

Relasiona ho dezenvolvimentu teknolojia iha mundu, Organizasaun Female Love Information Teknolojia [FELIT] organiza seminar no kompetisaun ‘Female Blogger’ hodi enkoraja feto sira involve iha mundu teknolojia liu husi kria no hakerek iha blog, tamba blog nu’udar parte ida husi teknolojia.

Koordenadora FELIT, Felismina Zela Costa Akoyt esplika, iha Timor-Leste ivolvimentu feto nian iha mundu teknolojia menus tebes, ho nune’e liu husi atividade seminar ‘Female Blogger’ bele fahe koñesimentu ba feto sira atu nune’e bele fó koñesimentu, habelar koñesimentu ba feto maluk sira ne’ebé seidauk hatene blogger bele koñese no bele aprende di’ak liu-tán.

Felismina Zela Costa Akoyt akresenta, “iha atividade rua, iha loron primeiru mak seminar ho tema ‘Female Blogger’ ho objetivu halo introdusaun ba partisipantes kona-ba saida mak blog no oinsá mak atu hakerek blog no iha segundu dia sei halo mos kompetisaun blog ho objetivu atu expresa ka prátika kedas kona-ba blog,” tenik Kordenadora FELIT.

Prezidente Fundasaun Dezenvolvimentu Software Livre [FDSL], Eligio Moniz do Rego esplika atividade ne’e, oinsá dudu kolega feto sira hodi bele sai aútor ba hakerek iha mídia online.

”Motiva ami halo eventu ida ne’e atu kolabora ho feto, liu-liu ho FELIT para organiza eventu ida ne’e, oinsa fó motivasaun ba feto maluk sira para bele hatene ona involve iha hakerek online,” Hateten Eligio Moniz ba jornalista TAFARA.TL.

Iha sorin seluk, wainhira jornalista TAFARA.TL dadalia ho oradora iha seminar ‘Female Blogger’, Esteviana de Fátima hateten, liu husi seminar ida ne’e, oinsá bele motiva feto sira seluk bele kreativu liu.

“Sira konvida ha’u mai iha ne’e atu ko’alia kona-ba oinsá atu hakerek iha blog. Oinsá atu motiva foinsa’e sira, liu-liu feto bele kreativu liu iha teknolojia, exemplu oinsá uza blog ba dalan ne’ebé pozitivu,” dehan Esteviana.

Esteviana de Fátima hateten, iha blogspot ita bele xavé hela dokumentu hirak ne’ebé mak bele lakon iha komputador wainhira komputador ne’e a’at, iha blogspot bele promove ita nia an, liu husi it ania obra literaria nian.

Alexandrinha Amaral ne’ebé partisipa iha seminar refere senti kontenti teb-tebes tanba ida ne’e hanesan loron dahuluk ba nia hodi hatene no rona saida mak  blog. Liu husi seminar ne’e bele hatene ona, no oinsá mak bele kria blog.

Atividade ne’e organiza husi FELIT iha Timor Plaza, andar dahuluk partisipa dereita hAgustsfoinsa’e sira. * [Maria do Ceu | TAFARA.TL | Editor: Martinho Moniz | 12.08.2017].

About Maria do Ceu Gusmao

Maria do Ceu J.O. Gusmao, Jornalista, Webmaster no Marketing Officer iha TAFARA.TL desde tinan 2015 ate a data.

Check Also

Centru Foun Iha TL Konaba Metodu Scholastic Estudu Teknolojia, Metodu Foun Ba Aprendizajen

Métodu foun ida kona-ba aprendizajen ne’ebé sei permite aprendizajen ne’ebé di’ak liu iha lian hotu-hotu …

2 comments

  1. Bravo FEELIT
    Viva Feto Timor Leste…
    #FetoMosBele

    Obrigado mos ba Lalatak espesialmente belun Ceu nebe hatun ona Notisias konaba eventu Female Blogger…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *