Wednesday , June 19 2019
Home / Sosial & Politika / Feto Kontinua Moris Ho Violénsia
Imajen no simbolu violensia hasoru feto. [Foto: copyright google | 13.09.2018]

Feto Kontinua Moris Ho Violénsia

Tanba-sá papa halo hahalok aat ne’e mai ha’u?

Ha’u nia naran Mira [la’ós naran loos], tinan 16, ha’u hetan violénsia seksuál hosi ha’u nia aman. Ha’u nia bin mós hetan violénsia seksuál hosi ha’u nia aman. Ha’u nia aman sempre iha razaun barak hodi haruka ha’u nia inan ba bazar no toos, nia uza oportunidade hirak ne’e hodi halo violasaun seksuál ho ha’u.

 “Ha’u hetan tuku, basa, tebe, baku ho ai, tuda ho fatuk, bainhira ha’u koko halai, no lakohi atu halo hahalok aat ne’e. Violénsia seksuál ne’e akontese mai ha’u, bainhira ha’u ba toos, mota, ai laran tempu ba hili ai, dalan fuik bainhira fila hosi bazar. Ha’u trauma, tauk ho ameasas no violasaun seksuál ne’ebé akontese”, hatete Mira ho laran triste.

Ho problema ne’ebé Mira hasoru, nia tenke hasoru susar iha nia moris. Mira nia aman hasai tiha nia hosi eskola primária 5 ano, Mira nia aman hatete, “o feto la presiza eskola”.

“Iha ne’e ha’u lakon ha’u nia direitu atu hetan edukasaun, lakon ha’u nia liberdade atu livre hosi violénsia. Ha’u nia laran moras, hirus, ódiu ba hahalok ne’ebé akontese mai ha’u”, konfesa Mira iha bulletin FOKUPERS Hatutan.

Feto kontinua sai vítima ba violénsia seksuál oin-oin, inklui violénsia fíziku, violénsia ekonómiku no psikolójiku. Violasaun ne’e sira hetan la haree ba sira nia idade no estatuta sosiál. ONG Belun nia dadus hatudu violénsia hasoru feto aumenta, maibé polítika públika hodi responde ba situasaun ne’ebé feto sira hasoru sei dook hosi realidade. Monitorizasaun sistema judisiáriu mak halo hosi JSMP mós ita nota hanesan.

Antes haree dadus ONG Belun nian, ita haree uluk kazu violasaun seksuál mak akontese tiha ona. Iha meudia ida, 28 Setembru 2016, Alcina (la’ós naran loloos), tinan 4, ho nia avo iha hela nia-avo ninia kuartu-laran no nia-avo ne’e toba dukur tiha. Ferdinand (la’ós naran loloos), tama ba nia-avo ninia kuartu-laran no lori lezada ba fali iha ninia kuartu-laran no arguidu hahú kolu lezada nia ropa sira. Lezada hamrik nafatin no husu no bolu ba arguidu katak “apa kiik…apa kiik atu halo saída ba ha’u?” Bainhira rona Alcina husu hanesan ne’e, Ferdinand hakfodak no fó hatais fali Alcina no ko’us Alcina lori sai ba liur.

Kazu ida ne’e iha ona Tribubal no julgamentu halo tiha ona iha Tribunal Distritál Díli, 14 Juñu 2018. JSMP rejista kazu ida ne’e iha sira nia monitorizasaun.

Iha 06 Agostu 2014, maizumenus tuku 23.30 kalan, Yose (La’ós naran loloos) ba iha Miriam (la’ós naran loloos) nia uma no tama tuir lezada ba iha lezada nia kuartu-laran. Yose xavi odamatan no hakuak kedas Miriam hosi kotuk no liman sorin taka Miriam nia ibun. Yose kesi Miriam nia ibun ho hena ida no hatuur Miriam ba iha kama leten. Yose hasai Miriam nia ropa no obriga halo relasaun seksuál ho lezada to’o dala tolu.

Kazu ida ne’e mós hetan julgamentu ona iha Tribunal Distritál Díli iha 19 Juñu 2019, no JSMP rejistu ida ne’e iha sira nia relatorio monitorizasaun.

Kazu rua de’it mak haktuir iha leten, maibé dadus ONG Belun hatudu momoos kazu sira seluk mak akontese. Sistema AtReS Belun nian rejista insidente violénsia hasoru feto hamutuk 101, hosi totál 342 ka (29.53%) iha Juñu-Agostu 2018. Númeru ne’e konsidera aumenta no dobru dala 3 kompara ho númeru average ka rata-rata 37.7 kada periodu iha periodu 3 liu ba (Dezembru 2017 – Janeiru 2018 iha 38, iha fulan Fevereiru – Marsu 2018 iha 45, Abril – Maiu 2018 iha 35, fulan Juñu – Jullu 2018 iha 83, no Agostu 2018 iha 18). Insidente violénsia hasoru feto hosi fulan Dezembru 2017 to’o Agostu 2018 hamutuk 219 ka 36% ho maioria Perpetradór mai hosi mane.

Kazu violénsia bazeia ba jéneru iha Timor-Leste kontinua mosu iha komunidade nia leet. Feto sira hetan baku, tebe, hakilar, perkosa, halo abuzu seksuál, oho sofrementu ho tipu violénsia sira seluk sei kontinua akontese. Feto maluk barak liu mak sai vítima hosi violénsia bazeia ba jéneru no númeru aumenta ba bebeik.

Ho situasaun ida ne’e, ONG Belun halo Alerta ba governu no públiku, liu hosi programa Feto, Páz no Seguransa ne’ebé hetan apoiu finanseiru hosi UN Women. Alerta ONG Belun nian ne’e bazeia ba dadus mak halibur iha Sistema Atensaun no Responde Sedu (AtReS).

Bainhira TAFARA.TL halo entrevista ho Diretór Belun, Luis Ximenes hatete hosi monitorizasaun dadus kona-ba violénsia bazeia ba jéneru ne’ebé hahú hosi fulan Jullu – Agostu 2018, Belun fó sai, hodi fó atensaun ba estadu no organizasaun sosiedade sivil sira, hodi kontinua ho asaun ruma hanesan dezemina no sosializa Lei Kontra Violénsia Doméstika, to iha nível remotas. Governu bele hametin liutan polítika ho organizasaun sosiedade sivil sira, hodi bele tau konsiderasaun aas iha futuru.

Rezultadu monitorizasaun hosi ONG Belun, liu hosi Sistema Atensaun no Responde Sedu [AtReS], rekolla insidente violénsia hasoru feto hamutuk 101, hosi totál 342 ka (29.53%) iha Juñu-Agostu 2018. Númeru ne’e konsidera aumenta no dobru dala 3 kompara ho númeru average ka rata-rata 37.7 kada periodu iha periodu 3 liu ba (Dezembru 17 – Janeiru 2018) iha 38, Fevereiru – Marsu 2018 iha 45, Abril-Maiu 2018 iha 35, Juñu – Jullu 2018 iha 83, no Agostu 2018 iha 18). Insidente violénsia hasoru feto hosi fulan Dezembru 2017 to’o Agostu 2018 hamutuk 219 ka 36% ho maioria Perpetradór mai hosi mane.

Hosi insidente violénsia sira ne’e, tipu violénsia halo ba feto mak hanesan violénsia doméstika, violénsia públiku, tentativa violasaun ka abuzu seksuál, abandona feen ho oan, violénsia seksuál, estraga oan no feto hetan ameasa hosi laen.

Iha númeru violénsia hasoru feto iha Juñu – Agostu 2018, Munisípiu Viqueque hamutuk 6, Oe-cusse 19, Liquiça 18, Ermera 4, Díli 24, Covalima 11, Bobonaro 6 no Baucau 13.

Tuir dadus refere iha Sistema AtReS katak feto nafatin sai vulnerável ba violénsia ho meius oin-oin iha komunidade.

Ba TAFARA.TL Diretór Belun rekoñese katak kauza ba violénsia hasoru feto tanba fatór ekonomia, liu-liu iha área rurál, susar asesu ba justísa, laiha koñesimentu luan kona-ba Lei Violénsia Doméstika.

“Kauza ne’e akontese tanba fatór ekonomia tanba la’en hola fen ki’ik no abandona fen boot entaun hamate nia fen boot, tanba de’it nia lakohi fahe responsabilidade hanesan ba na’in rua. Basá, tuku no tebe ne’e ba sira ne’e babain. Iha fatores sira seluk menus iha sosializasaun ba komunidade sira, liu-liu kona-ba Lei. Iha parte seluk situasaun polítika rai laran ne’e dalaruma abandona problema uma laran, buat ne’e akontese mak ita foin hakfodak. Kuandu ita la prevene ha’u hanoin risku boot sei mosu iha ita nia sosiedade”, hatete Luis.

Iha parte seluk relatóriu hosi Judicial System Monitoring Program (JSMP) hatudu katak Timor-Leste nia tribunál distritál sira deside pena ba ema sira ne’ebé halo violénsia doméstika iha kazu atus ba atus kada tinan. Importante atu nota katak sentensa iha kazu hirak-ne’e koko atu realiza objetivu sira hanesan protesaun, kastigu, prevensaun no reabilitasaun, tanba ida-ne’e bele kontribui hodi hamenus violénsia doméstika iha komunidade. Sentensa tenke iha objetivu atu fó kastigu ba kondenadu ne’ebé proporsionál ho krime ne’ebé nia komite, prevene nia atu halo krime seluk, no proteje vítima. Sentensa tenke iha objetivu mós atu prevene ema sira seluk iha komunidade labele halo krime hanesan.

JSMP nia estatístika hosi monitorizasaun iha tribunál sira hatudu katak, Timor-Leste nia tribunál distritál sira aplika suspensaun ba pena prizaun iha kazu kriminál barak ne’ebé kontinua to’o faze determinasaun sentensa, no liuliu iha kazu violénsia doméstika. Iha 2016, suspensaun ba pena prizaun aplika ona iha 50% hosi kazu kriminál hotu-hotu. Iha kazu violénsia doméstika, proporsaun ne’e aas liu tan, besik 80% simu suspensaun ba pena prizaun iha 2016.

Desizaun sira iha kazu krime ne’ebé monitoriza to’o desizaun finál 2013 no 2016, iha relatóriu JSMP hatudu katak Díli hetan 89% (154 kazu violénsia doméstika), Baucau 73% (89 kazu violénsia doméstika), Oecusse 67% (72 kazu violénsia doméstika) no Suai 81% (kazu violénsia domestic).

Iha sumáriu kazu balun ne’ebé JSMP públika hatudu, liga feto maluk balun ne’ebé sai vítima kona-ba violénsia doméstika. Iha kazu krime ofensa ba integridade fízika simples ho natureza violénsia doméstika hatudu katak iha 3 Jullu 2018 Tribunál Distritál Baucau prezide julgamentu leitura sentensa ba krime ofensa ba integridade fízika simples ho natureza violénsia doméstika ne’ebé envolve arguidu ema hasoru nia feen, iha Distritu Baucau.

Diretór Belun hatete mós katak problema violénsia hasoru feto sei kontinua akontese, liu-liu kazu ida ne’ebé labele detekta, tanba ema barak susar hodi asesu ba justísa, no ema vulnerável sira menus informasaun.

Hosi monitorizasaun ne’ebé hatudu ona, Belun iha komitmentu atu kontinua halo monitorizasaun liu hosi programa Feto, Paz no Seguransa, hodi kontinua tau matan no detekta kazu sira ne’ebé akontese no kontinua públika no halo advokasia.

Liu hosi alerta ne’e Belun rekomenda ba komunidade Timor-Leste, liu-liu joven mane sira atu respeita feto hanesan ita nia-án rasik, iguál no laiha diskriminasaun, fó apoiu no korajen ba ema ne’ebé hetan violénsia, hodi kolabora ho organizasaun relevante hanesan Ministériu Solidariedade Sosiál no Inkluzivu, Unidade Polísia ba ema Vulnerável ka VP, Rede Feto, JSMP, Fundasaun Alola, Pradet, FOKUPERS, ALFeLa, Casa Vida no Sekretáriu Estadu Igualdade no Inkluzaun (SEII).

Belun husu atu halo advokasia ba prevensaun violénsia kontra feto iha Timor-Leste, liu hosi alerta sedu. Sosializa Planu Asaun Nasionál (PAN) kona-ba Violénsia Bazeia ba Jéneru ba estrutura suku iha munisipiu hotu hodi haforsa implementa asaun prevensaun. Halo kolaborasaun ho Ministériu Edukasaun atu fó kapasitasaun kona-ba igualdade jéneru no involve estudante, juventude mane no juventude feto sira iha atividade formasaun kona ba relasaun ho respeitu hodi hasa’e koñesimentu juventude sira nian kona-ba violénsia bazeia ba jéneru (VBJ) ho ninia abut. Fó korajen ba Ministériu Justísa hodi aloka rekursu sira naton atu implementa PAN-VBJ no atu implementa lei kontra violénsia doméstika, lei ne’e fó perigu liu tan ba feto. Tribunal no Polísia Nasionál Timor-Leste (PNTL) atu atua lalais ba kazu violénsia doméstika no mós asédiu seksuál sira liuliu kazu violénsia grave hasoru feto.

Hatan alerta ne’ebé hato’o hosi Belun, TAFARA.TL halo entrevista ho Diretora FOKUPERS, Marilia da Silva Alves liga ho númeru violénsia hasoru feto ne’ebé sae. Marilia hatan katak dadus ne’ebé FOKUPERS hetan mós númeru aas, agora dadus besik 180, hosi Janeriu to Agostu, sira mai rejistu iha FOKUPERS tanba sira presiza uma mahun, ida ne’e hatudu katak ema barak rona informasaun ona, oinsá atu hato’o keixa tanba ne’e mak kazu ne’e sai aas.

Marilia mós informa katak parte seluk mós tanba sedauk konsege redus, maske esforsu barak halo ona, maibé sedauk konsege redus númeru ida ne’e, tanba ne’e mak esforsu prevensaun primária ne’e importante tebes.

“Ema komesa hare katak violénsia bazeia ba jéneru ka violénsia doméstika ne’e kazu krimi no presiza duni atendenmentu, maibé Lei de’it la to’o atu kura ka atu halo de’it tratamentu, tanba ida ne’e gastus boot tebes, impaktu ba oan sira no ba família, sosiedade no estadu rasik, se ita hare orsamentu barak tenke aloka hodi halo atendementu”, esplika Marilia, 13/09.

Tuir Diretora FOKUPERS katak governu mós tenke fó liu prioridade hodi halo prevensaun, tanba hare ba Planu Asaun Nasionál, violénsia bazeia ba jéneru iha pilar importante 4, mak prevensaun, protesaun, asesu ba justísa, monitorizasaun no avaliasaun maibé alokasaun orsamentu barak liu sei ba iha área protesaun tanba governu iha obrigasaun liu hodi tau matan, tanba akontese ona maibé iha esforsu ba iha prevensaun orsamentu la dun boot. Parte edukasaun mós importante hodi halo prevensaun kona-ba família, oinsá promove diálogu, promove relasaun ne’ebé seguru.

Liga ho problema soe bebe ne’ebé fenomenu tebes, Marilia Alves ba TAFARA.TL hatete katak laiha feto ida mak hakarak atu soe bebe, tanba bainhira nia isin rua de’it mós nia lori todan ona. Bainhira nia soe bebe ne’e tenke hare razaun barak, karik tanba nia hetan presaun maka’as, dala ruma ema ne’ebé fó isin rua la fo responsabilidade, labarik sira ne’ebé mak sedauk iha koñesimentu kona-ba relasaun seksuál ne’ebé seguru, entaun feto mak tenke lori todan ida ne’e, dala barak família la suporta, dalaruma komunidade tau estigma ne’ebé la di’ak ba feto, entaun presaun psikologia la dun iha apoiu, entaun nia bele soe bebe.

“Kauza soe bebe mós tanba ita nia edukasaun kona-ba seksuál no saúde reprodutiva rasik sedauk kobre hotu, profesora sedauk seguru atu hanorin tanba laiha mós formasaun ba sira”, esplika ativista feto ne’ebé luta ba direitu feto nian.

Problema violénsia hasoru feto ne’ebé akotense dala barak, FOKUPERS ho esforsu hodi produs modul no brosura, hodi fahe ba eskola sira kona ba relasaun seguru, no oinsá ita koñese ita nia-án rasik. FOKUPERS mós sei servisu ho UNFPA no PHD atu halo edukasaun kona-ba seksualidade ne’ebé komprensivu no saúde reprodutiva ba iha eskola sira, promove kona-ba aprende hosi ema ba ema.

Dadus hosi programa Nabilan, The Asia Foundation nian, públika iha Marsu 2016 hatudu mos katak 14% feto hetan pemerkosaan (rape) hosi mane nebe la’ós sira nia parseiru intimu. Maibé pemerkosaan barak liu halo hosi mane ne’ebé parseiru intimu mos, ho totál 34% (sample 1,426). Feto sira hetan pemerkosaan dahuluk ho idade ki’ik 15 no bo’ot liu idade 41. Prepetradór ba kazu pemerkosaan mak mane sira, sira hatete katak sira halo ida ne’e ba fó ksolok seksuál.

Ba tinan ida ne’e, Sekretáriu Estadu Igualdade no Inkluzaun nian, liu hosi Orsamentu Jerál Estadu mak aprova tiha ona iha Parlementu Nasionál foin lalais ne’e, tau tiha ona programa ida hodi dezenvove koñesimentu públiku kona-ba igualidade jéneru no evita violénsia hasoru feto. Sekretária ne’e sei halo ida ne’e liu hosi diskusaun, formasaun, kampaña iha mídia ho intensaun atu atinji igualdade jéneru.

Programa seluk ida ne’ebé Sekretária sei implementa mós mak fortalese implementasaun no halo monitoring ba integrasaun CEDAW no PAN-GBV no PAN 1325 iha polítika, programa no lei sira.

Maski nune’e, Sekretária Estadu mak servisu ba promosaun igualidade jéneru ne’e iha de’it orsamentu 684 Milioens, no presija ezekuta iha fulan 3 nia laran, iha tinan 2018 nia laran. * [ Zevonia Vieira | TAFARA.TL | 13.09.2018 ]

About Zevonia Vieira

Zevonia Vieira, Chefe Redasaun TAFARA.TL, hamutuk ho Metodio Caetano Moniz & Fernando Antonio da Costa hari media online TAFARA.TL, iha Oe-cusse, Ambeno, dia 23 de Agosto de 2015.

Check Also

Kondisaun Eskola Publiku Guelocaer Komesa At, Vice MEJD: Planu Hadia Eskola Sei Tau Iha OJE 2020

“Ami tenke kuru udan been ne’ebe tama ba sala laran depois mak ami kontinua hanorin …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *