Saturday , May 25 2019
Home / Sosial & Politika / Governu Japaun Kontinua Fó Asistensia ba Povu Timor-Leste
Eis Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak hato’o hela diskursu iha iha sorumutu asina akordu ba projetu rua nian. [Foto: Floriano de Jesus | 21.11.2017].

Governu Japaun Kontinua Fó Asistensia ba Povu Timor-Leste

Timor-Leste mós sai hanesan nasaun ida ne’ebé hetan konkista husi governu Japaun iha tinan seculo liu ba. Ohin loron governu Japaun nafatin fó apoiu ba povu Timor-Leste iha dezenvolvimentu setores oi-oin.

Iha embaixada Japaun, Eis Presidente da Republika, Taur Matan Ruak hatoo nia diskursu katak apoiu Japaun ba dezenvolvimentu Timor boot no hahu kedas hosi tinan 199 99 mai  to’o ohin loron, ne’e inklui areas barak hahu hosi infraestrutura, edukasaun, koperasaun militar, agrikultura no areas oi-oin ne’ebé povu japaun kontinua fó ba Timor-Leste.

Taur Matan Ruak rekoñese no fó agradese wa’in ba laran di’ak ne’ebé povu Japaun halo ona.

“Genorosidade povu Japaun no Governu Japaun ne’e sensibliza tebes ami Timor-Leste e hakarak fó agradesimentu wa’in ba laran di’ak ida ne’e”, tenik Taur

Wainhira jornalista sira konfirma ho eis premeira dama, Isabel Ferreira hodi husu kona-ba centro refere sei foku iha area saida de’it? Isabel esplika katak sentru ba ema hotu nian maibé agora dadaun sei foku liu ba konstrusaun karakter ema nian.

“Iha casa da cidadania ita halo hahu husi labarik infantile to’o katuas no ferik mas neste momentu ita foku uluk ba labarik ho joven sira, hanesan ohin iha breves palavras maun Taur Matan Ruak, hanesan mós fundadores nia hakarak apoiu atividade ne’e iha sentru Queshadip Rua liu-liu iha area edukasaun  informal, halo atividade extra kurikulera atu prepara karakter, liu-liu sidadaun sira nian. Husi labarik ita prepara sira, forma sira atu sai labarik di’ak ou sidadaun responsavél. Ita tenki kria kondisoens, entaun ida ne’e mós hanesan kondisoen ida ita hetan husi governu japaun hodi extende espasu, fatin ba casa cidadania iha Taibessi,” dehan Isabel iha embaixada Japaun Dili, 21/11.

Jornalista TAFARA.TL dadalia ho Xefi Aldeia Waiburu, Aquelino Oliveira hodi buka hatene kona-ba povu Waiburu nia halerik ba bee mo’os, nune’e nia hatete katak bee iha duni maibé dook husi komunidade nia hela fatin.

“Durante ne’e tempu udan sira uza udan been ne’ebé besik bee morisiha, tempu bailoron, fulan Agustu nia laran sira tenki lalin bee to’o Dezembru ne’e sira tenki la’o to’o kilometru tolu mak foin hetan bee, ne’e besik Excia Taur nia uma leten. Sira kuru liu iha ne’e mak sa’e, ho kuda, ho gerobak (karosa.red), sira mai lalin. Agora dada ne’e, husi Waiburu dada mai fó hela sira, tanba povu Waibitai balun hela iha klaran, balun hela iha sorin, balun hela iha leten,” hateten Xefi Aldeia Waiburu.

Nia hatutan tan, “ami la’os dada bee ba sira nia uma ida-idak  maibé dada besik ba sir, tau tanki iha ne’ebá atu nune’e bairu ne’e bele kuru iha ne’ebá. Nia mós hatete katak komunidade aldeia rua ne’e sei pronto fó kontribuisaun hodi hala’o konstrusaun ne’e”.

Asina akordu ne’e NGO Alfa All Star no Sentru Quedaship mak hetan apoiu husi governu Japaun. NGO Alfa All Star sei foku liu ba dada bee mo’os besik ba povu iha aldeia rua, Waiburu ho Waibitai, postu administrativu Baguia, Munisipiu Baucau, servisu ne’e sei hala’o durante fulan ualu nia laran. Sentru Quedaship Ruak sei foku liu ba dezenvolvimentu karakter sidadaun nian.

Iha sorumutu asina akordu ne’e hetan partisipasaun husi eis Prezidente  da Repúblika, José Alexandre Vas Conselho ‘Taur Matan Ruak’, Ambaixador Japaun iha Timor-Leste, Diretor NGO Alfa All Star, Albertino Almiro França, Fundador Sentru Quedaship Ruak, Isabel Ferreira, no autoridade governu sira.* [Maria do Ceu |Editor Zevonia Vieira| TAFARA.TL | 21.11.2017].

About Maria do Ceu Gusmao

Maria do Ceu J.O. Gusmao, Jornalista, Webmaster no Marketing Officer iha TAFARA.TL desde tinan 2015 ate a data.

Check Also

MEDSOS Sai Obstaklu Ba Servisu Jurnalismu, Akara: Tenke Halo Edukasaun Sivika Konaba Internet Saudavel

“Kna’ar importante hosi jornalista professional sira atu fo informasaun ne’ebe los, kredibel ba publiku, no …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *