Saturday , May 25 2019
Home / Sosial & Politika / Governu Japaun Partisipa Iha Seremonia Inagurasaun Casa Cidadania Taibessi
Fundador Casa Cidadania Taibessi hasai foto hamutuk ho Esposa Ministru Negosiu Estranjeiru Japaun, Kaori Kono hamutuk no komunidade timor iha seremonia inagurasaun. [Foto: Media Embaixada Japaun iha TL | 13.10.2018]

Governu Japaun Partisipa Iha Seremonia Inagurasaun Casa Cidadania Taibessi

Embaixada Japaun iha Timor-Leste Inagura Casa Cidadania Taibessi, iha Suku Kuluhun. Casa Cidadania nudar projetu Alargamentu fasilidade sentru treinamentu edukasaun sosial.

Iha seremonia inagurasaun ne’ebe halo iha loron 12/10, Fundador Casa Cidadania Taibessi, Isabel da Costa Ferreira hatoo deskursu katak iha mehi atu loro ida, aldeia no sidade hotu iha pais ida ne’e, bele sai espasu ba dezenvolvimentu atividade estra kurrikula sira, ne’ebe komplementa formasaun escolar no haluan edukasaun familiar, iha espiritu comunidade edukativu nian ne’ebe loloos.

Iha fatin hanesan Esposa Ministru Negosiu Estranjeiru Japaun, Kaori Kono hatoo sentimentu kontente no impresionadu tanba Sentru Quesadhip Ruak, halao papel importante tebes, hodi oferese kursu oin-oin hanesan kursu computador, kursu lian, tein ba labarik sira no mos edukasaun ba moris ho nia targetu ba ema adultu sira.

“Hau fiar katak ho programa oin-oin ne’ebé mak oferese husi sentru ida ne’e, bele prepara ka kapasita jerasaun aban bain rua nian hodi hadia ekonomia rai laran”, hateten Kaori Kono

Kono hatutan katak hosi tinan 2000 to’o agora, programa GGP suporta ona quase 107 projetu iha municipiu 13 iha Timor tomak. Programa GGP suporta halo konstrusaun no rehabilitasaun ba eskola, sentru saude, dada sistema bee mos no atividade ekonomia sira seluk hodi hatan ba nesasidade basiku komunidade sira iha area rural.

Liu hosi komunikadu imprensa ne’ebe embaixada Japaun distribui ba media informa katak, objetivu hosi projetu refere atu hasae asesu ba edukasaun não-formal ba komunidade sira iha Dili, liu-liu suku Kuluhun ho Asisténsia Fundu Japaun nian ba Seguransa Umanu iha Área Rurál (GGP).

Ho projetu ida ne’e bele ajuda CQR hodi oferese kursu pre-eskolar no cozinha ba estudantes sira. Nune’s mos kursu komputador no kursu sidadania ba estudante no ema adultu sira, hodi bele kontribui ba dezenvolvimentu rekursu umanu iha Timor-Leste.

Governu Japaun liu husi equipa GGP halo estudu no selesaun ne’ebé rigoroju ba proposta CQR nian, ikus mai suporta duni fundu ho montante $ 87,970.00 ba projetu ida ne’e. Projetu ne’e asina iha loron 21 Novembru 2017, ne’ebé marka prejensa mos antigu Prezidendte da Repúblika S.E Taur Matan Ruak. Sentru ne’e sei fo benefisia direta ba komunidade ho total 500 resin no benefisiariu la direta husi joven no labarak sira iha Kuluhun, Dili hamutuk liu ema 5.700.

Iha seremonia inagurasaun refere, ne’ebe organiza hosi komunidade sira hamutuk ho Sentru Qusadhip Ruak [CQR] nudar nain no implementadr ba projetu, iha suku Kuluhun, Postu Administrativu Cristo Rei, Munisipiu Dili, marka prezensa hosi Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak, esposa Ministru Negosiu Estranjeiru Japaun, membro Konselhu CQR, membru governu, autoridade local no komunidade sira. * [ Zevonia Vieira | TAFARA.TL | 13.10.2018]

About Zevonia Vieira

Zevonia Vieira, Chefe Redasaun TAFARA.TL, hamutuk ho Metodio Caetano Moniz & Fernando Antonio da Costa hari media online TAFARA.TL, iha Oe-cusse, Ambeno, dia 23 de Agosto de 2015.

Check Also

MEDSOS Sai Obstaklu Ba Servisu Jurnalismu, Akara: Tenke Halo Edukasaun Sivika Konaba Internet Saudavel

“Kna’ar importante hosi jornalista professional sira atu fo informasaun ne’ebe los, kredibel ba publiku, no …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *