Wednesday , June 19 2019
Home / Eleisaun Parlamentar / Iha Tempu Badak Parlamentu Nasional Sei Diskute Kona-ba Komisaun Espesializadas Permanentes
Membru parlamentu sira halo votasaun ba projetu de liberasaun hodi harii komisaun verifikasaun de poderes. [Foto: Jesuinho Marcal de Jesus| 13.06.2018]

Iha Tempu Badak Parlamentu Nasional Sei Diskute Kona-ba Komisaun Espesializadas Permanentes

Oras ne’e dau-daun Parlamentu Nasional Lejislatura V iha ona proposta rua husi bloku AMP kona-ba existensia komisaun espesializadas permantes iha Parlamentu Nasional hodi haree ba efisiensia no efetividade funsionamentu komisaun nian.

Atraves enkontru lideres bankada Parlamentu Nasional [PN] ohin, (25/06/2018)hamosu ajenda rua ba plenaria aban (26/06/2018). Agenda hirak ne’e mak, ida konaba konstituisaun komisoes  espesializadas permanentes nian no ida seluk kona-ba konstituisaun ba komisaun permanente.

Primeira Vice PN Angelina Maria Sarmento esplika,“konstituisaun komisoens espesializadas permanentes ne’e atu lider bankada sira deside konaba númeru komisoens espesializadas permanentes nian ne’ebe Parlamentu Nasional Presija.Atu bele halao PN nia knaar fiskalizasaun ba serbisu sira ne’ebe Governu halo.”

Haree ba referensia IV Legislatura liu ba, komisaun espesializadas Permanentes iha parlamentu nasionalhamutuk hitu,nune’e iha legislatura dalimak, bloku AMP hakarak propoin komisaun espesializadas neen. Sei halo mudansa, tau hamutuk komisaun ne’ebé trata asuntu hanesan, no komisaun balun ne’ebe ladun relevante ho situasaun atual bele hasai ou merzer, tenik Angelina Maria Sarmento.

Relasiona ho asuntu refere, oras ne’e iha ona proposta rua atu bele lori ba debate iha plenaria, proposta rua ne’e mak ida mantein ho komisaun hitu tuir Lejislatura dahat nian, proposta ida seluk komisaun neen ho razaun katak komisaun sira ne’ebé hanesan bele merzer ba komisaun ida, nune’e bele viabiliza Governu bainhira mai presta ou responsabliza perante iha Parlamentu.

Tuir proposta mak iha, komisaun ne’ebé mak atu merzer mak komisaun G ne’ebe uluk iha IV Lejislatura ne’e nia area tematika maka sidadania, Juventude, Kultura no Igualdade. Sidadania ne’e atu merzer fali ba komisaun A asuntus konstituisionais tamba komisaun ida ne’e iha III Legislatura nia faz parte iha komisaun A, tematiku ida Juventude, Kultura no Igualdade ne’e merzer iha komisaun F inklui mos iha asuntus sosiais ne’ebe area tematiku tolu ne’e bele toma emkonsiderasaun parte ida husi komisaun F nian ne’ebe reflete mos Asuntus sosiais.* [Jesuino de Jesus Marcal | TAFARA.TL | Editor: Martinho Moniz | 25.06.2018].

About Jesuino Marcal de Jesus

Jesuino Marcal de Jesus, Jornalista, Webmaster no mos nudar Business Manager TAFARA.TL.

Check Also

Lú Olo: Jornalista Mak Fahe Informasaun Importane no Promove Debates

“Jornalista sira tenke iha responsabilidade, Adelino Gomes hateten jornalista laos hatene hakerek nutisia deit, laos …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *