Monday , October 22 2018
Home / Ekonomia & Bisnis / Inagura Fabrika Heineken, PM Marí: Foin Fulan Neen, Hau Simu Ona Potensia Investimentu Barak
Primeiru Ministru, Dr. Marí Alkatiri hatoo diskursu iha loron inagurasaun fabrika Heineken. [Foto: Bebiana Soares | 22.01.2018]

Inagura Fabrika Heineken, PM Marí: Foin Fulan Neen, Hau Simu Ona Potensia Investimentu Barak

“Foin fulan neen hau simu ona potensias investimentu barak, hau dehan potensias hau seidauk dehan investidores, tanba investidores so iha bainhira sai ona realidade, maibe hanesan potensias investidores iha interese atu mai investe area oioin deit, signifika iha konfiansa ba Rai ida ne’e, iha konfiansa ba lideransa Timor Leste nian, iha konfiansa ba insituisaun estadu nian, tanba ne’e hau dehan Timor Leste lao duni ba oin”. Marí Alkatiri

Primeiru Ministru, Dr.Marí Alkatiri inagura fabrika Heineken iha Hera, liu hosi deskursu ba partisipante sira Marí Alkatiri hateten, Iha loron 22 Janeiru, VII Governu Konstituisional tama ona fulan neen no ohin loron mai iha ne’e, hodi halo inagurasaun.

“Hau mai iha ne’e, labele dehan rejultadu VII Governu nia servisu, hau hakarak rekoñese ne’e esforsu mai husi V no VI Governu, hau hakarak hateten momos katak ne’e ativu ida, ativu ida husi governu simu, atu halao ba oin, se deit mak ukun, nia simu buat rua, simu ativu no simu pasivu, ida ne’e ativu ida ita tenke rekoñese”, hateten Marí.

Governante ne’e mos informa katak fabrika ne’ebe mak iha, iha efeitus boot hanesan agrikultura no responde mos ba nesesidade familia nian.

“Fabrika ne’e nia efeitus koletarais boot tebe, sei ba to agrikultura, tenki responde ba nesesidade familia nia,n sei ba to industria kiik, sei ba to komersiu boot, husi kios to ba supermerkadu no centru komersial, ninia efeitu boot tebes, signifika ninia efeitu ne’e transveral los ba ekonomia Timor-Leste nian, empregu servisu direitu ne’e akontese kedas, ita haree depois via indireita ita sei hetan iha agrikultura, iha komersiu, iha industria seluk”, tenik Marí iha fatin inagurasaun iha Hera.

Primeriu Ministru husu ba investedores potensias no investedores Timor oan sira, ba emprezarius Timor Oan sira, para halo interasaun ho fabrika ida ne’e, para bele mos akompanna dezenvolvimentu fabrika ida ne’e e, bele mos sai parseiru ba dezenvolvimentu.

“Investimentu ida hanesan ne’e, atria mos investimentu seluk atu lais liu, tanba investimentu ida ne’e hatudu katak Timor-Leste tuir dalan ida ne’ebe diak, bele iha konfiansa ba povu ida ne’e, bele iha konfiansa ba instutuisaun estadu ida ne’e no bele mos iha konfiansa ba prosesu dezenvolvimentu rai Timor-Leste nian, husi Tutuala mai to frontera ba to Oe-cusse husi tasi feto to tasi mane sei iha potensialidade ne’ebe boot atu halo atraisaun ba investimentu. Foin fulan neen hau simu ona potensias investimentu barak, hau dehan potensias hau seidauk dehan investidores, tanba investidores so iha bainhira sai ona realidade, maibe hanesan potensias investidores iha interese atu mai investe area oioin deit, signifika iha konfiansa ba Rai ida ne’e, iha konfiansa ba lideransa Timor Leste nian, iha konfiansa ba insituisaun estadu nian, tanba ne’e hau dehan Timor Leste lao duni ba oin”, deklara Marí Alkatiri

Serimonia refere halao iha Heineke Hera Dili no hetan partisipasaun maximu husi Membru Governu, Membru Parlamentu Nasional, Investedores Timor Oan no Estrangeiru, sosiedade sivil, komunidade no trabalhadores Heineken. Iha loron hanesan Primeiru Ministru mos asina plaka Heineken nian iha fatin refere. *[Bebiana Soares | Editor: Zevonia Vieira | TAFARA.TL | 22.01.2018]

About Bebiana Soares

Bebiana Soares, Jornalista TAFARA.TL, ativu desde tinan 2015, no mos nudar membru Asosiasaun Alumni Parlamentu Foinsa'e Timor-Leste (APFTL). 🇹🇱

Check Also

Asosiasaun Comercial Chinesa Hetan Tomada de Posse Ba Periodu 2018-2021

Ministerio dos Negosio Estranjeriu e Kooperasaun [MNEK] sai sasin ba seremonia tomada de posse ba …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *