Monday , June 17 2019
Home / Siensia & Teknolojia / INDMO Realiza Sertame ba Sentru Formasaun Publiku no Privadu
Partisipantes sira tuir sertame kona ba Hotelaria.[Foto: Bebiana Soares | 15.11.2017]

INDMO Realiza Sertame ba Sentru Formasaun Publiku no Privadu

Institutu Nasional Dezenvolvimentu Mão de Obra (INDMO) loke sertame ba Sentru Formasain Publiku no Privadu. Objetivu hosi sertame ne’e sai hanesan sasukat ida atu hare estudante sira ne’ebe tuir kursu ne’e, bele iha kulafikasaun no bele responde ba nesesidade industria.

Informasaun refere hatoo hosi Diretora Nasional INDOM, ba TAFARA.TL katak liu hosi sertame bele sai sasukat hodi hare kualifikasaun no responde nesesidade industria nian.

Isabel mos informa katak liu hosi sertame ida ne’e atu hatene diak liu tan abilidade no konnsementu durante sira iha sentru formasaun, atu sukat mos estadar sira ne’ebe mak iha atu alina ona iha padraun internasionailno iha asean nian. kompeitsaun ida ne’e mos, hanesan meius ida ba rede konksaun ba entidade hotu iha setor industria nian no setor privadu sira.

Iha fatin hanesan Juri ba Sertame Hotelaria, Cesar Agusto da Costa hatete mareira ne’ebe uja hodi fo valor haree liu ba konkorente sira nia aprezentasaun pesoal, no sira nia servisu hamutuk iha Tinan ida laran no komunikasaun ba malu entre konkorente sira

“Ami fo valor haree husi sira nia hijeniku, ,aprezentasaun pesoal mos ka lae tanba ida ne’e relasaun ho hahan no mos sira nia preparasaun depende ba menu ne’ebe mak sira tein, tuir reseita ne’ebe mak iha buku ne’e ka lae. Seluk tan mak sira nia servisu hamutuk komunikasaun ba malu no tempu ne’ebe mak sira uja hodi tein no aprezentasaun, tanba hahan bele hanesan maibe tau iha ida-idak nia bikan laran tuir ida-idak nia kreatividade, kona ba gostu ne’e tuir duni ida ne’ebe iha reseita ne’e ka lae, sasan ne’ebe mak uja ba sertame prepara husi komisaun organizadora maibe reseita sira hetan fulan tolu antes sertame”, esplika Cesar.

Cesar mos fo lia menon ba joven sira katak ikus ne’e fo komentariu negative barak liu ba joven sira, maibe iha joven balu ne’ebe mak la hanesan ho sira seluk, barak mak hakarak hadia nia moris, balun mos hanoin ba nia future.

“Ita haree ba hirak ne’ebe mak tuir kompetisaun ne’e, iha duni interese atu hadia sira nia an, tanba ne’e ba joven aira haree aprende buat ruma, la presija eskola boot mak foin bele halo, tanba ita iha kursu profesional barak iha konnesementu ruma, ho uja koñesimentu ne’e para bele kria kampu servisu ba imi nia an rasik no mos bele servisu ba ema seluk ho laran”, hateten Cesar.

Nune’e mos Reprezentante hosi Canosa Vocational Training Center (CVTV) Suai, Alfeo Moniz da Resureção, ne’ebe mak partisipa mos iha sertame Hospitalidade ba TAFARA.TL hatete liu husi kompetisaun ne’e, bele aumenta kapasidade no atu hatene klean liu tan, konaba iha sira nia area ida-idak no benefisiu ba sira mak bele hetan tan esperensia foun, ne’ebe mak sira seidauk hetan iha munisipiu.

Kompetisaun ida ne’e hala’o ona ba dala haat, hahu husi 2014, Partisipante sira ne’ebe tuir certame mai husi instituisaun sira ne’ebe rezistu ona iha INDMO, hanesan sentru formasaun Tibar no Cenai Bekora, Salele 1 no Baucau.

Atividade sermate ne’ebe halo oja Matadoru Procuradoria Dili, 15-17/11, hatudu Modalidade sira hanesan konstrusaun sivil hanesan, Eletrisidade, Soldadura, Kanalizasaun Karpinteria pedreiru no modalidade Auto Mekaniku no Hotelaria. Toal orsamentu ne’ebe uja ba sertame ho montante US$ 92000.00 Dolar Amerikano.*[Bebiana Soares |Editor: Zevonia Vieira | 17.11.2017]

About Bebiana Soares

Bebiana Soares, Jornalista TAFARA.TL, ativu desde tinan 2015, no mos nudar membru Asosiasaun Alumni Parlamentu Foinsa'e Timor-Leste (APFTL). 🇹🇱

Check Also

Centru Foun Iha TL Konaba Metodu Scholastic Estudu Teknolojia, Metodu Foun Ba Aprendizajen

Métodu foun ida kona-ba aprendizajen ne’ebé sei permite aprendizajen ne’ebé di’ak liu iha lian hotu-hotu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *