Wednesday , June 19 2019
Home / Divertimentu / Istoria Konaba Inan-Feton Tuku Fatuk Iha Odomau, Halo Arcancia Sai Manan Nain Ba Filme Badak
Arcancia Moniz dos Reis, dosentes no ekipa organizadu sira hasae foto hamutuk depois de simu premiu ba kompetisaun film badak. [Foto: Martinho Moniz | 18.10.2018]

Istoria Konaba Inan-Feton Tuku Fatuk Iha Odomau, Halo Arcancia Sai Manan Nain Ba Filme Badak

“Hau sente kontente tebes, hau la espera katak hau mak atu sai primeiru lugar ba iha kompetisaun ida ne’e, hau agradese ba PHD no UNTL ne’ebé halo koperasaun hodi ami bele partisipa iha kompetisaun ida ne’e”. Arcancia

Espresaun haksolok ne’ebé hato’o husi Estudante Departamentu Komunikasaun Sosial, Fakuldade Siensias Sosiais, Universidade Nasional Timor-Lorosa’e [UNTL], Arcancia Moniz dos Reis, ne’ebé sai nu’udar manan na’in dahuluk ba kompetisaun produs filme badak konabá feto rural sira nia kontribuisaun ba Timor-Leste nia dezenvolvimentu, ba selebrasaun loron internasional feto rural iha Timor-Leste.

Iha istoria ne’e Arcancia foka konaba inan-feton ne’ebé tuku fatuk iha Odomau, Bobonaro hodi sustenta ekonómia uma laran nian.

Ho premiu ne’ebe Arcancia hetan, nia kontinua fo motivasaun ba nia kolega sira ne’ebe la konsege manan iha kompetisaun refere, atu kontinua iha vontade espiritu, no nafatin tuir kompetisaun iha oportunidade tuir mai.

Kompetisaun ne’e partisipa husi Estudante Komunikasaun Sosial-UNTL nain 23, ne’ebé mak submete filme konabá feto rural, no filme ualu (8) mak panelista konsidera nu’udar filme inspirador konabá serbisu ne’ebé feto rural sira halo iha rai laran, hanesan grupu agrikultura, mekánika, negósiu, tuku fatuk, tuku besi nomós profesora, no Filme ualu refere lansa ona iha Plantinum Xinema Timor Plaza, ohin (18/10/2018).

Husi serbisu ida ne’e, estudante nain tolu mak hetan prémiu ba servisu exelente iha produsaun filme refere. Arcancia Moniz dos Reis nu’udar primeiru lugar, Martinho de Araujo segundu lugar no Zezinho Sanches nu’udar terseiru lugar.

Atividade ne’e organiza husi Australia Aid servisu hamutuk ho Governu Timor-Leste, no hetan apoiu prémiu sira husi Canon HP, ANL Shipping, Telecomcel no JYL.* [Martinho Moniz | Editor: Zevonia Vieira | TAFARA.TL | 18.10.2018].

About Martinho Moniz

Martinho Moniz nudar Managing Editor no Sekretariu Redasaun TAFARA.TL.

Check Also

Kopa Mundial 2018: Flashback Equipa 16 mak La Passa ba Faze Knock-Out

Selesaun Nasional 32 mak partisipa jogus Kopa Mundial 2018 Russia finaliza ona ida-idak nia jogus …

One comment

  1. Feto ba Desembolvemento Nasional.
    Feto iha area rurais, sai exemplar ba feto iha cidade.
    Feto area Rurais, hatudu sira nia sakrafisu neebe bot no motiva feto sira seluk atu hola parte ba Dezembolvemento nasional, Liu husi kreatividades oin-oin neebe ispira sira atu halo.
    Maibe feto sira iha cidade, buka deit oin sa atu servisu iha Governo, no balun buka servisu Liu husi dalan neebe la valoriza ita nia familia no subtitui ba Dezembolve kulturais. No ikus Mai, soe bebe iha fatin-fatin, sai atan ba seks komercial no seluk tan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *