Monday , June 17 2019
Home / Sosial & Politika / Jerasaun Patriota Husu Governu Halo Programa Psikologiku Ba Trauma Funu, Hodi La Husik Asaun Violentu Ba Jerasaun Foun
Jerasaun Patriota Halo konferensia imprensa hodi kondena ba aktu brutalismu ne'ebe halo hosi oknmu Polisia iha Kuluhun de Baixo. [Foto: Virginia Pereira | 21.11.2018]

Jerasaun Patriota Husu Governu Halo Programa Psikologiku Ba Trauma Funu, Hodi La Husik Asaun Violentu Ba Jerasaun Foun

Relasiona ho akontesementu 18/11 iha Kuluhun de Baixo no hamate joven nain tolu, tanba hetan tiru hosi oknum Polisia Nasional Timor-Leste, liu hosi konferensia imprensa Jerasaun Patriota deklara katak Timor-Leste triste,tamba asaun asasinu ne’ebe komete husi oknum membros Policia Nasional Timor-Leste [PNTL], hodi hakanek no hakotu juventude nain tolu nia vida.

Portavos Jerasaun Patriota, Ivana Kakai Belo ba jornalista sira hateten Jerasaun Patriota sente lakon no sente triste ba situasaun ida ne’e.

“Ami hatoo ami nia porfunda kondelensia ba familia matebian no familia boot mate restu 12 Novembru ne’ebe dala ida tan lakon sira nia oan iha prosesu foun ba libertasaun povu, ami mos sente triste tamba ema rezistensia nia oan sira lakon ida-ida iha arma seguransa no defeza nia liman. Ita hotu presiza tebes konsiente katak ema lubuk ida ne’ebe entrega sira nia vida ba rai ne’e, sira iha esperansa katak vida barak liu mak bele moris ho livre, nune bele hadia rai ne’e ba futuru. Husi espiritu ida ne’e mak Konstituisaun rasik la permite ema ida hasai ema seluk nia vida”, hateten Ivana Belo

Ivana Belo esklarese katak aktu krimi asasinu ne’ebe halo husi membrus policia ne’e, konsidera hanesan krimi ida ne’ebe grave tebes, hodi viola no kontra direitu ba moris ne’ebe konsagra iha Konstituisaun da Republika artigu 29.

Jerasaun Patriota husu ba Komandante Jeral PNTL, atu foti medidas ne’ebe forte no seriu, ba asaun asasinu ne’ebe komete hosi oknum Polisia iha tragedia ne’ebe akontese iha Kuluhun de Baixa.

Ivana Belo hateten katak instituisaun PNTL presiza garante ho asaun komando, liu hosi hadiak sistema, kontrola membru sira, loke ba publiku rezultadu investigasaun sira ne’ebe halo ba membrus polisia, presiza mos avalia estatutu organiku policia nian konaba implementasaun regras sira ho lolos,. Konsidera hanoin konaba sistema dezarmado katak laos situasaun hotu policsia tenke lori kilat ka armas, hasai kualidade profesionalismu no komando tenke implementa regras no regulamentu ho diak.

Liu hosi konferensia imprensa Jerasaun Patriota mos husu ba governu atu tau atensau ba programa psikologiku ba trauma funu nian, nune’e sei la husik asaun violentu hirak ne’e daet ba to’o iha jerasaun tuir mai, “governu nia papel no autoridade boot atu prevene no impede asaun violensia sira ne’e akontese fila fila iha future”.

About Virginia Pereira

Check Also

Lú Olo: Jornalista Mak Fahe Informasaun Importane no Promove Debates

“Jornalista sira tenke iha responsabilidade, Adelino Gomes hateten jornalista laos hatene hakerek nutisia deit, laos …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *