Wednesday , June 19 2019
Home / Sosial & Politika / Jose Reis: Opozisaun Obriga Halao Plenario, Ho Objetivu Hatun Prezidente Aniceto
Adjuntu Sekretariu Jeral Fretilin, Jose Reis halo entrevista ho jornalista sira liu hosi konferensia imprensa.[Foto: Zevonia Viera | TAFARA.TL | 12.10.2017].

Jose Reis: Opozisaun Obriga Halao Plenario, Ho Objetivu Hatun Prezidente Aniceto

Partidu opozisaun sira hala’o halo ida ne’e, atu obriga halao plenario parlamentu hodi diskuti proposta destituisaun ne’ebe sira aprezenta ho objetivu atu obriga hatun Prezidente Parlamentu Nasional”. Jose Reis

Tuir agenda plenaria iha Parlamentu Nasional ne’ebe sempre halo iha segunda no tersa, maibe tuir norma ka regra ne’ebe realiza oha tinan 10 resin nia laran, katak bainhira governu hatama ona proposta Orsamentu Retifikativu signifika katak atvidade hotu kansela, no deputadu sei halo funsionamentu iha komisaun hodi estuda ba proposta refere.

Iha loron 5/12 deputadus hosi bankada opozisaun iha Parlamentu Nasional halao abertamente asaun dezesperadu ne’ebe pratikamente atu asalatu poder ka golpe. Statementu hirak ne’e hatoo liu hosi komunikadu imprensa hosi partidu Fretilin relasiona ho hahalok hosi deputada CNRT, Virginia Ana Belo ne’ebe sae ba meja Parlamentu nian hodi toka sinu atu konvoka plenaria.

Liu hosi komunikadu imprensa esplika katak tuir rejimentu Parlamentu Nasional entidade ida ne’ebe mak iha poder atu konvoka no dirizi plenaria iha Parlamentu Nasional maka Prezidente Parlamento Nasional.

Adjuntu Sekratariu Jeral Fretilin, Jose Reis hateten katak Partidu opozisaun sira hala’o halo ida ne’e, atu obriga halao plenario parlamentu hodi diskuti proposta destituisaun ne’ebe sira aprezenta ho objetivu atu obriga hatun Prezidente Parlamentu Nasional, Dr. Aniceto Guterres.

“Asaun ne’ebe partidus opozisaun sira halo, ohin komprova lolos no momos deklarasaun publiku ne’ebe Komite Central Fretilin hasai katak opozisaun sira hakarak atu halo asaltu ba poder, atu halo golpe”, hateten Jose Reis.

Iha parte sorin Vice Prezidente Bankada CNRT, Maria Terezinha Viegas ba TAFARA.TL hateten katak pratika iha Parlamentu Nasional durante tinan hirak ba kotuk, bainhira baixa ona proposta orsamentu ba iha komisaun, atividade seluk laiha maibe se iha asumtu balun ne’ebe importante atu lori ba plenaria, iha konvokatoriu iha plenaria.

“Bloku opozisaun ezizi atu iha plenaria ne’e, tanba iha rekursu desde inisiu, rekursu ne’ebe mak ba iha desizaun Prezidente nian, ba baixa relatoriu ne’e iha komisaun C. Rekursu ne’ebe mak ami hatoo ne’e iha loron 20/11. Rekursu kona ba admisaun ne’ebe Prezidente halo ba iha proposta OR, ami rekusa admisaun ida ne’e ho hanoin katak retifikativu laiha fatin ba iha tempu. Prezidente la konsege halo admisaun ka ajendamentu ba ami nia rekursu. Babain plenaria iha ka la iha depende ba konvokatoriu lideres bankada sira, iha ne’e pratikamente hanesan Prezidente ignora tiha ami AMP”, esplika Terezinha.*[Zevonia Vieira | TAFARA.TL | 05.12.2017]

About Zevonia Vieira

Zevonia Vieira, Chefe Redasaun TAFARA.TL, hamutuk ho Metodio Caetano Moniz & Fernando Antonio da Costa hari media online TAFARA.TL, iha Oe-cusse, Ambeno, dia 23 de Agosto de 2015.

Check Also

PR Apresia Servisu Jornalista nian Hosi 1975-1999: Barak Mate, hakarak Garante Direitu Povu TL Ba Autodeterminasaun

“Ho sira nia barani, determinasaun no kompromisu, sira fo sai informasaun ne’ebe real no atual …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *