Thursday , May 23 2019
Home / Eleisaun Parlamentar / Joven Ermera Prontu Kontribui Ba Paz no Partisipa Iha ELPAR 2017

Joven Ermera Prontu Kontribui Ba Paz no Partisipa Iha ELPAR 2017

Dame hahu hosi hau, dame hahu o, dame hosi nia, dame hahu ita an rasik. Joven sira iha Ermera halo komprimisiu hodi kontribui ba dame, liu hosi elisaun parlamentar 2017 ne’ebe demokratiku.

Komprimisiu dame ne’e hato’o husi Komunidade, Foinsa’e no Estudantes Municipio Ermera, Postu Administrativu, Ermera liu hosi Deklarasaun Dame Pontus dahuluk, ne’ebé asina direita husi Foinsa’e sira no hetan koñesimentu husi Prezidente Autoriedade Municipiu no Komandante PNTL Municipio Ermera nian.

Liu hosi deklarasaun joven Ermera husu ba lideres Partidus Politikus [PARPOL], hodi evita linguajem ne’ebe mak la kontribui ba paz, husu atu PARPOL sira manifesta komprimisiu politika partidu nian ba povu ho responsabilidade, demokratiku no nasionalismu.

Iha sikun seluk joven sira mos rekomenda ba governu foun ne’ebe mak sei governa nasaun ne’,e atu kria paz, estabilidade nasional, hametin justisa, halakon kolusaun, korupsaun, nepotismu, pensaun vitalisia, kumpri prinsipiu boa governasaun no investe ba seitor edukasaun, agrikultura no infra-estrutura.

Hatan ba kestaun ne’e, Prezidente Autoriedade Municipio Ermera, José Martino dos Santos husu ba estudante sira atu estuda maka’as labele mete ba buat hirak ne’ebe la kontribui ba futuru sai nu’udar kauza ba konflitu.

“Atu promove pas Joventude tenke estuda makas, joven labele tur iha estrada, labele futu manu mas joven tenke hakaas an, servisu maka’as, ne’e mak hanaran Juventude kontribui ba nasaun ne’e laos tenke halo buat boot, mas kontribui ba nasaun ne’e mak prepara-an, hakaas an, serviso makas, estuda makas para acelera hetan imi nia mehi,” dehan Prezidente Autoriedade Municipio Ermera iha nia diskursu.

Prezidente Autoriedade hatutan iha era globalizasaun, iha internet fasil atu hetan infomasaun iha Portugal, Europa, Inglatera ho tempo lalais, tan ne’e uza hanesan buka informasaun laos hodi estraga futuru.

Prezidente Autoriedade husu ba Foinsa’e sira prepara-an hodi bele compete iha merkadu emprendedorismu katak joven mak futuru, joven tenke brani atu kompete no aproveita asesu oportunidade ba ema nia rain, hanesan Portugal, Australia, tan ne joven tenke preparativu.

Entretantu Komandante PNTL Municipio Ermera, Natercia E.S. Martins, afirma Timor-Leste ultrapassa ona eleisaun Chefe Suku, Presidensial no agora prepara atu tama ba iha eleisaun Parlamentar. Dala ruma hasoru situasaun ne’ebe hamosu risku. Se mak sai alvu ba risku?, ema barak dehan joven sira, tanba idade ne’ebe gosta aproveita sira nian forsa.

“Se hau hanesan joven ida, hau nia hanoin, hau nia mehi ne’e aban bainrua, hau tenke sai joven diak ba nasaun ida ne’e, hau tenke sai lideransa diak, hau tenke sai agrikultor diak, hau tenke sai chefe da familia diak ida ba hau nia familia, hau halo buat ida tuir hau nia direitu, la kontra ema seluk nia direitu entaun ita kontribui bo’ot ona ba iha Paz no Estabilidade”, dehan Komandante PNTL Municipio Ermera.

Lia hirak ne’e tatoli husi Foinsa’e no Autoriedades Municipios iha programa dialogu komunitaria ho tema Hau Mak Na’in ba Paz no Demokrasia, ne’ebe realiza iha Salaun Administrasaun Municipio Ermera, datada 06-07/07/2017.

Organiza hosi Alumni Parlamentu Foinsa’e Timor-Leste (APFTL), Centru Juventude Municipio Ermera hamutuk ho Rede Juventude Ermera no partisipa direita husi Komunidade bai-bain, Reprezentante Juventude Partidu politiku, Juventude Rezistensia, Sosiedade Sivil no Estudantes sira hamutuk ema na’in 201.* [Martinho Moniz | TAFARA.TL | Editor: Zevonia Vieira | 10/07/2017].

About Martinho Moniz

Martinho Moniz nudar Managing Editor no Sekretariu Redasaun TAFARA.TL.

Check Also

PR Sei Estuda Lista Membrus Governu, Lú Olo: Hakarak Garante Bem Estar Do Estado

“Prezidente da Republika sei estuda hela, se to loron ida kazu hosi A ka B …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *