Wednesday , June 19 2019
Home / Eleisaun Parlamentar / KHUNTO: Povu la merese ona moris iha klima terus, kiak no mukit
Presidente Partido KHUNTO, Armanda Berta dos Santos expresa ninia hanoin no komitmentu partido nian iha kampanna komisiu datolu ne’ebe halao iha Ermera.[Foto: Yane Maia | TAFARA.TL | 22.06.2017].

KHUNTO: Povu la merese ona moris iha klima terus, kiak no mukit

Prezidente Partido KHUNTO, Armanda Berta dos Santos hato’o nia kompromisiu katak persija haburas moris sidadaun nian no halo dezenvolvimentu ne’ebe fo benefisiu ba ema hotu.

Presidente Partido KHUNTO, Armanda Berta dos Santos expresa ninia hanoin no komitmentu partido nian iha kampanna komisiu datolu ne’ebe halao iha Ermera.

Timoroan sira hanesan fini ida ne’ebé ita persija tau matan no rega loro-loron, atu nune’e bele fo moris fo funan no fo fuan ba ema Timoroan sira hotu, hodi goja sira nia direitu moris, direitu polítika, direitu edukasaun, direitu Justisa, direitu síviku, ekonomia, independensia no la’os atu fo benifisiu deit ba ema lubuk oan ida. basa povu ne’e la merese ona atu moris bebeik iha klima terus, kiak no mukit nia laran”, Presidente KHUNTO, Santos hato’o iha ninia kampanne.

Lider partidu ne’e mos hato’o ba nia militantes sira katak Partidu KHUNTO kaer nia filosofia, “Tane o Rain, o Emar o lisan ho nia identidade fé, Esperansa no Karidade”. Partidu ne’e mos sei kaer metin ba Dimensaun haat hanesan: Kultura, historia, Relijiozu no identidade lian tetun nu’udar forsa ba ema Timoroan sira hotu , ne’ebe sai hanesan matadalan ba ema timoroan hotu karik KHUNTO mak sei ukun iha oportunidade ne’e. Partidu Khunto mos sei aumenta salariu ba mestri no hasa’e idosus sira nia subsidiu kada fulan nian. Lider ne’e kompromete mos katak Knunto sei implementa programa ne’ebe iha, karik povu sira fo fiar.

Kandidatu Deputadu husi Partidu, Antonio Verdial hato’o katak karik KHUNTO mak hetan asentu iha Parlamentu Nasional, nia sei defende liu kon ba lei rai ne’ebe mak promulga ona husi Prezidente Repúblika ho númeru 13 de Maiu 2017. Sei muda DNTT atu transforma ba instituisaun ne’ebe mak independente hodi bele hare ba implemtasaun lei rai refere.

Khunto la’os hare deit asuntu sira mak temi ona, maibe sei fo mos prioridade ba Feto no labarik, liu-liu iha area nutrisaun nian, nune’e Timor bele iha jerasaun ne’ebe mak moris ho saudavel.

“Prioridade liu ba iha programa feto nian, liu-liu saude, saude importante tebes, tanba feto persija saude ne’ebé diak, atu nune’e bele hatun nia fini nebe mak diak ba jerasaun Timoroan nian”, hato’o Prezidente Mulher Partidu KHUNTO- Alita Abrantes iha nia kampanna.

Prezidente Partidu KHUNTO Munisípiu Ermera, Oracio Boromeu husu ba militante noo simpatijante sira atu vota ba númeru 3 iha loron 22 de Jullu no atu hatutan mos mensajen ba inan aman sira katak, “hamriik iha uma lisan hanoin halo didiak vota ba ita nia uma lisan, uma lisan rai timor nian, Khuntoo iha munisipiu Ermera ita dezeña tiha ona ita nia plataforma, oinsa atu dezenvolve Ermera ne’e sai munisipiu nebe espella ba munisipiu sira seluk.”

Iha sorin seluk wainhira Jornalista TAFARA.TL koko dadalia ho komunidade sira iha postu Gleno sira hatoo mos sira nia esperansa ba partidu sira atu halo tuir sira nia kompromisiu. Nu’udar negosiante-Afonsu Martins da Cruz (49), nia espera katak partidu sira sei halo tuir saida mak sira kompromete ona durante iha sira nia kampanne.

“Nu’udar komunidade, hakarak partidu sira nebe estabele ona sira nia estatutu nu’udar partidu no atu kontribui ba dezenvolvimentu ida ne’e, entaun hanesan sidadaun, ezizi maka, ba partidu sira ne’e se sira ezerze knar governu ne’e karik, sira tenki kumpri buat ne’ebe mak sira promote on a ba povu ida ne’e”, Afonso hato’o.

Membru komunidade, Veronica Goncalves (36), iha nia dadalia ho jornalista TAFARA.TL hateten katak partidu ida ne’ebe mak manan nu’udar povu nia suporta hotu, nia hato’o mos nia esperansa katak partidu sira ne’e bele kontribui ba povu nia diak.

Atividade ida ne’e hala’o iha Kampu Demokrasia Gleno, iha 22 de Juñu 2017, nu’udar Kampaña loron terseiru partidu nian. Tuir Observasaun Jornalista TAFARA.TL, Kamapanna Partidu KHUNTO ne’e lao ho diak no hetan partisipasaun máximu husi kuadrus Partidu Khunto husi nivel nasional to’o nivel Municipal Ermera, militantes no simpatizantes partidu husi Postu Admonistrativu Railaku, Ermera, Letefoho, Atsabe no Glenu ne’eb mak mobiliza husi kuadrus partidu sira. Kampanne ne’e mos hetan observasaun sireta husi , CNE, PDHJ no IRI nu’udar observador internasional.* [Yane Maia |TAFARA.TL | Editor: Ato ‘Lekinawa’ Costa | 22.06.2017].

About Yane Elfrida Maia

Check Also

PR Sei Estuda Lista Membrus Governu, Lú Olo: Hakarak Garante Bem Estar Do Estado

“Prezidente da Republika sei estuda hela, se to loron ida kazu hosi A ka B …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *