Wednesday , June 19 2019
Home / Divertimentu / Klubu Emanuel FC Sai Vensedor Iha Falintil Cup
Klube Futebol Emanuel FC sai vensedor iha Falintil Cup. [Foto: Zelia Ximenes | 19.08.2018]

Klubu Emanuel FC Sai Vensedor Iha Falintil Cup

Klubu futebol Emanuel FC mak sai nudar vensedor iha jogu Falintil Cup ne’ebe organiza hosi F-FDTL servisu hamutuk ho FFTL

Hodi selebra loron FALINTIL ba dala 43, ne’ebe monu iha loron 20 Agusto, Falintil Forsa Defeza Timor-Leste [F-FDTL] organiza Falintil Cup. Liu hosi eventu refere ba jornalista sira, Prezidente komisaun organizador Falintil Cup, Cesario M. Ximenes hateten jogu ne’e realiza hodi selebra loron Falintil ba dala 43.

“Premiu ne’ebe fornese ba manan nain, ba premeiru lugar hetan dolar US.2000 inklui taxa rotativa. Segundu Lugar hetan Dolar US.1500 inklui taxa no terseiru lugar hetan US.1000 inklui taxa no melhor markador sei hetan taxa no osan dolar $250.00”, esolika Cesarrio iha edifisiu F-FDTL Fatuhada, 19/08.

Cesario informa katak orsamentu hasai hosi ekipa komisaun organizadora no laiha apoiu fundus hosi liur.

Iha Falintil Cup refere klubu Emanuel FC mak hetan premeiru lugar, jogador hosi klubu Emanuel FC, Jaimitu Barbarigu hateten la espera katak bele to iha faze final, maibe ida ne’e tanba esforsu tomak ne’ebe durante ne’e halao.

Jaimitu hatoo ba juventude sira katak atu sai jogador ne’ebe diak, tenke treinu ho seriu, tenke disiplina hodi nune bele sai jogador ne’ebe diak

Hau nia lian menon ba joventude sira karik hakarak joga diak, tenke treinu ho seriu sempre esforsu an kuidadu an no tenke disiplina atu nu’une ita bele sai jogador ne’ebe diak.” Hateten Jaimitu bainhira intervita ho jornalista sira.

Liu hosi Falintil Cup ne’e rasik, Komisaun organizadora servisu hamutuk ho Federasaun Futebal Timor-Leste [FFTL]. * [ Zelia Ximenes | Editor: Zevonia Vieira | TAFARA.TL | 20.08.2018 ]

 

About Zelia Ximenes

Check Also

Kopa Mundial 2018: Flashback Equipa 16 mak La Passa ba Faze Knock-Out

Selesaun Nasional 32 mak partisipa jogus Kopa Mundial 2018 Russia finaliza ona ida-idak nia jogus …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *