Monday , June 17 2019
Home / Sosial & Politika / Komunidade LGBT Lansa Filme Dalan Ba Simu Malu, Natalino: Sei Moris Iha Situasaun Vulneravel
Lideransa Nasional Xanana Gusmao ho Natalino Guterres lansa filme Dalan Ba Simu Malu. [Foto: Zelia XImenes | 05.04.2018]

Komunidade LGBT Lansa Filme Dalan Ba Simu Malu, Natalino: Sei Moris Iha Situasaun Vulneravel

“Iha ami nia servisu, ami hasoru foinsa’e barak ne’ebe admite hetan abuzu fiszku no inan-aman duni sai husi uma, tanba de’it sira LGBT. Balun husik eskola tanba hetan trata ou goja barak, no balun sente la konfortavel hodi la’o iha dalan”. Natalino Guterres

Lesbian, Gay, Bisexual no Transgender [LGBT] nudar parte hosi orientasaun sexual ne’ebe mak hola parte iha nasaun demokrasia ida. Ho situasaun ne’ebe dalaruma sei hamosu ‘Tabu’ ba maluk LGBT sira, maske sira hanesan umanu no iha direitu hanesan sidadaun tuir Konstituisaun konvensaun internasional direitus humanus.

Iha loron 5/04, maluk LGBT sira iha Timor-Leste, halao eventu importante ida hodi lansa filme ho “Dalan Ba Simu Malu”, ho objetivu atu halo advokasia no eduka komunidade sira, liu-liu familia sira no jerasaun foun. LGBT iha esperansa boot katak ho domin bele tulun labarik sira atu buras no prevene sira hosi involvimentu iha atividades sira ne’ebe mak bele estraga sira rasik no ema seluk iha sosiedade.

Iha fatin lansamentu filme, iha fundasaun orienta, Diretor HATUTAN, Natalino Guterres hateten hatudu papel ne’ebe sussesu husi LGBT no esperensia familia kona-ba oinsa sira simu sira nia oan nia identidade, tanba nee asuntu ne’ebe relasiona ho direitos humanu, iha ema barak ne’ebe hetan violasaun hosi inan aman, duni husi uma tanba deit sira LGBT.

Natalino fahe nia esperiensia bainhira partisipa iha konferensia Manila-Filipina, iha komunidade ne’ebe simu nia membru familia ho kondisaun transgender no iha Timor-Leste ita hetan evidensia barak no diskriminasaun ba oan ho kondisaun LGBT.

“Iha ami nia servisu, ami hasoru foinsa’e barak ne’ebe admite hetan abuzu fiszku no inan-aman duni sai husi uma, tanba de’it sira LGBT. Balun husik eskola tanba hetan trata ou goja barak, no balun sente la konfortavel hodi la’o iha dalan. La ho apoio no protesaun husi sira nia familia rasik, foinsa’e sira ne’e moris iha situasaun vulneravel, infelizmente iha kazu barak, diskriminasaun no violensia dala-barak hahu iha uma tamba la-iha konesementu klean”, konfesa Natalino

Natalino konfesa katak durante halao video ne’e difilkudade makas ne’ebe hasoru maka atu hetan membrus komunidade no nia familia, tanba dala barak situasaun hanesan ne’e, familia lakohi atu foti ulun tanba moe.

Iha fatin hanesan membru LGBT, Ismael hatoo nia sentimentu orgulho tanba Guvernu Timor-Leste bele rekonhese ona comunidade LGBT. Bainhira komunidade hare’e diferensia tebes iha sira nia leet, dalabarak ne’e sai difilkudade tanba sira sempre halo asaun krime koimunidade LGBT.

“Hau sente katak maske ami diferente husi sira, maibe ami adapta lalais ho situasaun hanesan ne’e tanba durante ne’e, ami iha uma mahun prevensaun HGIV/SIDA, iha ne’eba ema sira moris risko teb-tebes , ita la temi ba violensia, la iha violansaun Abuja sexsual no violensia uma laran”, tenik Ismael

Ismael iha esperansa boot liu hosi lansamentu filme ida ne’e, tanba tuir Ismael importante tebes atu hetan apoio ba kampanna, hodi prevene violensia no diskriminasaun hasoru foinsa’e LGBT.

“Haforsa no fo esperansa tanba sira mos iha kreatividade diak, atu serviso iha area saida deit, ne’ebe mak sei luta, atu ema bele simu iha eskola, iha uma, no iha luron tan de’it sira-nia diferensa. Ami la’os fiar de’it katak ida-ne’e sei influensia mudansa iha nasaun ne’e laran, maibe ida ne’e mos hatudu ba komunidade internasional, kona-ba ita nia komitmentu ba direitus umanus, kria sosiedade inkluzivu,no asegura dignidade no repeitu ema hotu”, hateten Ismael

Iha tempu VI Governu Konstituisional, ne’ebe lidera hosi Primeiru Ministru, Dr. Rui Araújo hatoo mesajen konaba familia simu joven LGBT iha Timor-Leste. Iha mesajen ne’e esplika ema hotu iha potensiál atu kontribui ba dezenvolvimentu nasaun ne’e, inklui membrus husi komunidade LGBT.

“Diskrimina, disrespeita no halo a’at ba ema balun tamba deit sira nia orientasaun seksual no identidade jéneru, sei la fo benifísiu ba ita hotu no ba nasaun. Timor-Leste koñesidu iha rejiaun no iha mundu internasional hanesan nasaun ne’ebe mak promove no proteje direitus umanus. Maski nune’e, iha ema barak mak sei hetan diskriminasaun. Foinsa’e balun sei moris iha violénsia nia laran. Dala ruma hahalok hirak ne’e mai husi uma laran rasik”, hateten Rui Araújo

Mesajen ne’ebe hatoo hosi Dr. Rui Araújo iha governu anterior ho lian forte katak violénsia ne’e krime, diskriminasaun ne’e krime. Timor-Leste nia riku soin lolo’os mak nia ema, liu-liu labarik no foinsa’e sira. Violénsia no diskriminasaun bele afeta futuru nasaun ne’e nia saúde fíziku no mentál. Nasaun ida atu dezenvolve ho diak, labarik hotu presiza moris iha ambiente ne’ebe fo protesaun, domin, no oportunidade ba sira atu dezenvolve sira nia an, la hare’e ba sira nia diferensa. Inan-aman presiza simu oan sira, eskola presiza kria kondisaun ne’ebe bele proteje estudante hotu, “hau husu ba ita hotu atu simu malu, atu hare’e malu ho diak no respeita malu. Ukun Timor nian hanorin ita atu respeita malu. Maromak mos hanorin ita atu hadomi malu. Prinsípiu husi nasaun demokrátiku mak ema hotu moris livre ho dignidade no respeita ba malu. Liu husi ne’e, ita bele harii nasaun ida ne’ebe inkluzivu, atu ema hotu bele partisipa iha prosesu dezenvolvimentu no aproveita ho diak independénsia ida ne’ebe ita hotu uluk luta ba”.

Filme ho titlu “Dalan Ba Simu Malu” hetan suporta hosi ASEAN SOGIE CAUCUS no Rede Feto Timor-Leste, ne’ebe produs hosi Santana & Arcoris Timor-Leste Cordially. * [ Zelia XImenes | Editor: Zevonia Vieira | TAFARA.TL | 06.04.2018 ]

About Zelia Ximenes

Check Also

Lú Olo: Jornalista Mak Fahe Informasaun Importane no Promove Debates

“Jornalista sira tenke iha responsabilidade, Adelino Gomes hateten jornalista laos hatene hakerek nutisia deit, laos …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *