Monday , June 17 2019
Home / Eleisaun Parlamentar / Kultura no Igreja Lao Hamutuk, Pe.Juvito: Povu Ita Nian, Ita Ne’e Povu Nian
Pe. Juvito do Rego halo entrevista ho jornalista sira iha palacio prezidensia. [Foto: Zevonia Vieira | 26.01.2018]

Kultura no Igreja Lao Hamutuk, Pe.Juvito: Povu Ita Nian, Ita Ne’e Povu Nian

“Maromak bele perdua ita, maske ita la ba igreja ,maibe lisan la fo perdua, ne’ebe ita tenke tau hamutuk igreja no mos kultura, no se mak viola regra sira ne’ebe ita hakotu lia ida ne’e, ho ibun nakonu ho laran diak ne’e sei simu todan”. Pe.Jovito

Iha situasaun saida deit, igreja semore hatoo nia lia menon, ba sarani sira natu nafatin kaer metin saida Maromak hanorin, labe hamosu odiu, violensia ni konflitu entre ema. Importante kria relasaun ne’ebe diak no hametin ba paz iha ita lee.

Ho situasan politika rai laran no povu atu haka ba tan hodi partisipa iha eleisaun antesipada, Pe. Jovito do Rego ba TAFARA.TL hateten igreja sempre fo orasaun ba lider partidu politiku no mos ba nain ulun sira, hodi ukun rai ne’e ho diak. Igreja nia papel lori dame, lao hamutuk ho serimonia tradisional hodi fo matan malirin ba partidus politikus no mos ba nain ulun sira.

Pe. Juvito hateten inisiativa ne’ebe halao hosi Comisaun Nasional Eleisaun [CNE], hodi asina paktu Unidade Nasional no halo ritual tradisional, ne’e important tanba oinsa bele hakuak ema hotu nia hanoin, ema hotu nia hakarak. Hein katak partidu politiku sira bele ketak-ketak, maibe mai husi abut ida, “ita presiza respeita malu, tenke tane malu, ita mesak Timor nia oan de’it, ita hotu mai husi produtu ida lori terus no susar mak hodi hetan independensia to ohin loron”.

Padre Jovito ne’ebe mak uluk fo nia kontribuisaun ba rai ida ne’e, hodi hetan ukun rasik an ho esperansa boot apela ba lider partidu sira katak, povu ne’e ita nian, ita ne’e povu nian, nune’e keta halo monu povu nia konfiansa. Lider partidu politiku sira presiza kaer metin, atu povu fo ninia votus konfiansa, politiku sira bele artikula, bele halo ne’e sai realidade iha dezenvolvimentu sira, iha progresu politika, social, infrastrutura, saude no edukasaun. Presiza tau iha programa politika, tenke ba koalia no ida ne’e mak povu hakarak rona.

Pe. Juvito hateten povu nia esperansa laos lider partidu politiku sira atu halo violensia ba malu, maibe povu nia esperansa hakarak imi fo liman ba malu, hamutuk atu bele tane rai lulik ne’e nia future iha imi nia liman.

Tuir Pe. Juvito katak parte kultura no igreja tenke lao hamutuk, maske sarani la dun tau importansia iha igreja maibe kultura mak forsa liu, “hanesan ema hotu hatene katak, Maromak bele perdua ita, maske ita la ba igreja ,maibe lisan la fo perdua, ne’ebe ita tenke tau hamutuk igreja no mos kultura, no se mak viola regra sira ne’ebe ita hakotu lia ida ne’e, ho ibun nakonu ho laran diak ne’e sei simu todan, maibe hau haree katak ita komesa kria ambiente kultura ne’ebe makas e hau fiar iha lider sira hotu, mesak ema ho laran”.

Funsionariu CNE, Domingos Lopes mos hatoo nia esperansa ba TAFARA.TL katak eleisaun antesipada 2018 bele lao ho susesu, tanba lider partidu politiku sira partisipa ona iha serimonia Paktu Unidade Nasional, ne’e hanesan kompremisio ida atu partidu politiku sira bele kumpri, atu bele garante eleisaun antisipada ne’e lao ho sussesu no ema hotu bele satisfeitu ho rezultadu ne’ebe iha.

“Lider partidus politiku no ligasaun partidaria sira tenke kaer nafatin komprimisiu atu asegura kampanna ne’ebe lao ho justu no hakmatek, tuir etika ne’ebe hakerek iha artigo sira, temi kona ba prosedimentu kampanna eleitoral nian”, tenik Domingos. * [ Zelia Ximenes | Editor: Zevonia Vieira | TAFARA.TL | 08.04.2018 ]

About Zelia Ximenes

Check Also

PR Sei Estuda Lista Membrus Governu, Lú Olo: Hakarak Garante Bem Estar Do Estado

“Prezidente da Republika sei estuda hela, se to loron ida kazu hosi A ka B …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *