Wednesday , June 19 2019
Home / Sosial & Politika / Lansamentu Ezebisaun Tinan 20 Konsulta Popular, TMR: Luta Ne’ebe Timor Hatudu, Sai Ezemplar Iha Mundu
Direitor Exekutivu CNC, Hugo Fernandes halo esplikasaun konaba imajen istoriku 1999 ba Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak iha CNC. [Foto: Copyright Media Konselho Imprensa | 10.06.2019]

Lansamentu Ezebisaun Tinan 20 Konsulta Popular, TMR: Luta Ne’ebe Timor Hatudu, Sai Ezemplar Iha Mundu

Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak lansa ofisial programa komemorasaun ba tinan 20 Konsulta Popular no ezebisaun eventu istoriku 1999.

Povu Timor-Leste atu hakat ba iha tinan 20 Konsulta Popular, Liu hosi istoria naruk no importante, povu maubere hatudu ona ba mundu tomak katak Timor-Leste sai ona nasaun demokratiku ida, maske liu hosi funu ne’ebe naruk, hodi haterus no hakanek povu nia fuan.

Liu hosi lansamentu programa ba komemorasaun ba tinan 20 Konsulta Popular, iha Centro Nasional Chega!, Taur Matan Ruak, hatoo deskursu katak tinan ida ne’e, tinan importante ba povu Timor-Leste, tanba kompleta tinan 17 hodi restora loron independensia no kompleta tinan 20 ba referendum.

“Timor-Leste hatudu ona istoria importante, liu hosi restaura paz no justisa. Timor-Leste konsentra ba asumtu rua mak hametin paz iha Timor-Leste, mantein estabilidade no halo rekonsiliasaun entre pro independen no pro integrasaun”, hateten Taur Matan Ruak, 11/06.

Taur Matan Ruak hatutan katak luta Timor nian laos hasoru povu Indonesia, maibe luta hasoru rezime Indonesia nian iha tinan naruk liu b, “bainhira rezime muda ona, ita bele normaliza fila fali situasaun ne’ebe mak akontese ona. Rekonsiliasaun entre Timor-Leste no Indonesia sai ezemplar iha mundu, inimigu iha pasadu, maibe amigo iha tempu agora”.

Eiz Prezidente da Republika ne’e mos hatoo nia sentimentu orgulhu, tanba luta ne’ebe povu maubere hatudu ona, sai ezemplar ba iha mundu tomak no sauda ba Nasoens Unidas no Povu internasional ne’ebe fo ona nia kontribuisaun ba rai doben ida ne’e.

Iha parte sorin Presidente Komisaun Organizadora tinan 20 Aniversario Konsulta Popular, Kay Rala Xanana Gusmao, mos hatoo nia mesajen ba povu katak tinan ida ne’e, tina espesial tebes ba povu, atu komemora vigésimo aiversariu ba aktu ne’ebe importante tebes. Aktu ne’ebe fundamental ba povu atu manan fila fali independensia ho konsulta popular.

“Ba universitariu n foin sa’e sira atu partisipa ho diak ho laran, hodi nune’e fo hanoin fila fali ba ita, dalan terus no susar ne’ebe lori ohin ita sai ukun rasik an, fo liberdade ba ita hotu, lori demokrasia ba ita hotu, hodi ita bele hateke ona ba loron ikus”, hateten Xanana Gusmao, liu hosi mesajen ne’ebe hakerek iha livriñu eventu istoriku 1999.

Objevitu hosi ezebisaun eventu istoriku 1999 atu introdus memoria pasadu nian ba publiku, liu-liu jerasaun foun sira Timor-Leste nian, prezerva memoria pasadu nian nudar eransa ba harii no hameitn espiritu de solidardade umana, fo onra no rekuñesementu ba ema sira ne’ebe mak partisipa no mos sakrifika sira nia moris ba luta libertasaun no hatudu esperiensia rekonsiliativu ne’ebe mak Timor-Leste no Indonezia harii hafoin konflitu durante tinan 24 nia alran, nudar lisaun ba harii paz iha mundu.

 

 

 

About Zevonia Vieira

Zevonia Vieira, Chefe Redasaun TAFARA.TL, hamutuk ho Metodio Caetano Moniz & Fernando Antonio da Costa hari media online TAFARA.TL, iha Oe-cusse, Ambeno, dia 23 de Agosto de 2015.

Check Also

MEDSOS Sai Obstaklu Ba Servisu Jurnalismu, Akara: Tenke Halo Edukasaun Sivika Konaba Internet Saudavel

“Kna’ar importante hosi jornalista professional sira atu fo informasaun ne’ebe los, kredibel ba publiku, no …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *