Wednesday , June 19 2019
Home / Eleisaun Parlamentar / Lider Trata Malu, Vitima Konflitu Politiku 1974 – 1999 Preokupa
Asosiasaun Vitima Konflitu Politiku 1974 – 1999 halo konferensia imprensa liga ho situasaun politika iha EA. [Foto: Ato 'Lekinawa' Costa | 30.04.2018]

Lider Trata Malu, Vitima Konflitu Politiku 1974 – 1999 Preokupa

Asosiasaun Vitima konsidera katak atividade kampaña domina ho lia-fuan no hahalok sira ne’ebe hatun malu, la respeita malu, desvaloriza malu, akuza lia-falsu ba malu, nega malu no sadik ka ameasa malu. Asosiasaun ne’e husu atu lider sira para ona ho hahalok sira ne’e no husu ba CNE, STAE no PNTL atu implementa Lei no Orden.

Asosiasaun Vitima Konflitu Politiku 1974 – 1999 hato’o sira nia preokupasaun kona ba maneira kampana mak hanesan atu tama fali ba “situasaun funu”. Asosiasaun ne’e mos dehan katak sira tauk bainhira joven sira sei repete fila fali saida mak lideransa sira halo ona. Iha Komferensia Imprensa ne’ebe halao iha Centru Nasional Chega!, ohin (30/04), reprezentante Asosiasaun Vitima, Natercia Simoes Fereira, hato’o ba media hodi husu ba lideransa sira para ona ho liafuan sira mak bele estimula violensia no husu atu hakoak malu.

“Tuir ami ki’ik, ami hakarak bo’ot sira hakoak malu. Labele minimiza malu, hatun malu, no hakarak bot sira uza politika edukativu no konstrutivu. Ami lakoi ita nia rai monu fali ba krizi. Ami hakarak vitima ne’e para ona ho ami, labele akontese tan ba jerasaun foun sira. Ami la husu osan ba estadu, ami hakarak deit moris hakmatek. Ami hakarak jerasaun foun sira aprende buat diak hodi lori rai ne’e ba oin”, hateten Asosiasaun Vitima iha Centro Nasional Chega!, 30/04

Iha Konferensia Imprensa ne’e, Asosiasaun Vitima mos rekomenda atu lider partidu sira atu para ona hasai liafuan sira mak hamosu sentimentu tauk no trauma, hapara hahalok mak atu hamihis sentimentu unidade nasional, inklui sura kolen kona-ba sé mak terus liu ka sé mak halo barak liu, la hatudu hahalok respeita malu, la iha etiketa politik, no la hatudu vontade obdiensia ba lei no normas sira. Asosiasaun Vitima husu liliu ba ex-kombatente ka veteranu sira kontrola-a’an hodi hatudu ezemplu diak, nune ema bainbain bele respeita katak ita-boot sira “heroi” duni ba nasaun ne’e.

Asosiasaun Vitima mos husu ba orgaun ka instituisaun estado ne’ebe responsabiliza ba prosesu tranzisaun governasaun (eleisaun), liliu ba Comissão Nacional das Eleiçōes (CNE) no Secretariado Tecnico Administração das Eleiçōes (STAE) atu firmi implementa lei no regras sira, hodi evita favoretismu ka tratamentu diskriminativu ba konkorente sira, nune bele evita konkorente ruma la respeita servisu no rezultadu ba prosesu eleisaun no halo violensia ruma. Sira mos husu ba Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) no Ministerio Público/Procuradoria sira atu prosesa kazu krimi eleitoral sira ho efikasia, nune bele evita ema atu la pratika krimi eleitoral tan, no bele prevene violensia iha eleisaun antesipada 2018.

Konferensia Imprensa ne’e partisipa hosi Representante Asosiasaun Vitima iha Munisipiu 13. Asosiasaun Vitima Konflitu Politiku 74-99, nudar organizasaun ne’ebe halibur vitima no familia vitima durante konflitu politiku 1974 (guerra civil), invazaun no okupasaun Indonesia to’o 1999 husi munisipiu 13. Organizasaun ne’e harii depois-de Estado Timor-Leste simu relatoriu CAVR no CVA iha tinan 2009 no rejistadu ona iha Notariadu Ministerio da Justiça, no ami-nian objetivu mak servisu ba justisa no reparasaun vitima sira nomos promove prevensaun konflitu violensia politika ba jerasaun foun.*[ Ato ‘Lekinawa’ Costa | TAFARA.TL | 30.04.2018]

About Fernando Antonio da Costa

Fernando António da Costa, konhesidu ho Ato "Lekinawa", iha TAFARA.TL nudar General Manager & Editor, no mos hamutuk ho Metódio Caetano Moniz & Zevonia Vieira funda media online TAFARA.TL.

Check Also

PR Sei Estuda Lista Membrus Governu, Lú Olo: Hakarak Garante Bem Estar Do Estado

“Prezidente da Republika sei estuda hela, se to loron ida kazu hosi A ka B …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *