Wednesday , June 19 2019
Home / Eleisaun Parlamentar / Media Komunikasaun Sosial Barak Hatun Notisia La Balansu Iha EA
Prezidente Ki ho ekipa konselho Imprensa halo konferensia imprensa ho jornalista sira. [Foto: copyright Media KI | 27.04.2018]

Media Komunikasaun Sosial Barak Hatun Notisia La Balansu Iha EA

“Se lider partidu ida nian koalia iha komisiu akuza lider husi Partidu seluk ninian, entaun media hatun deit mak akuzasaun ne’e iha ne’eba, la iha konfirmasaun ho lider ne’ebe ke hetan akuzasaun iha komisiu ne’e nia laran”. Prezidente KI

Liu husi Konferensia Imprensa ne’ebe mak Konsellu Imprensa (KI) halao iha edefisiu KI, 27/04 hodi hatoo relatoriu rezultadu analize provizoriu kualitativu no kuantitatiu, ba jornalista sira Prezidente KI, Virgilio da Silva Guterres esplika, media komunikasaun sosial sira barak hatun notisia mesmu iha primeira pajina ne’e ho fontes unika katak single source.

“Se lider partidu ida nian koalia iha komisiu akuza lider husi Partidu seluk ninian, entaun media hatun deit mak akuzasaun ne’e iha ne’eba, la iha konfirmasaun ho lider ne’ebe ke hetan akuzasaun iha komisiu ne’e nia laran, ida ne’e mak ami haree. Ita presiza husu halo komunikasaun ho redasaun atu halo konfirmasaun liu husi kolega sira seluk ne’ebe besik liu ba ita nia fontes ne’e hodi nune notisia ne’e molok tun bele iha balansu”, hateten Virgilio Guterres iha edifisiu KI Kintal Boot.

Tuir rezultadu provisoriu monitorizasaun no analiza konselho de imprensa nian, infrasaun barak liu ne’ebe kanal media ka jornalista sira komete mak infrasaun hasoru kodigu etika pontu 6 no prinsipiu universal jornalistika cover both sides, tanba laiha konfirmasaun iha parte seluk, produtu jornalistika ka notisia sira ne’ebe kanal media sira publika, ne’e barak mak la foka ba angle ne’ebe ninia impaktu ba povu nia moris diak, maibe foka liu ba komentariu politika sira nian neíebe insulta malu ho lia fuan sira provokativu.

Prezidente KI husu ba meius komunikasaun social sira atu respeita konstentante hotu nia direitu de resposta, tanba iha komisiu ne’e ida akuza ida, ida seluk akuza ida, media dalaruma la konsege atu halo konfirmasaun ou verifikasaun ho fontes, entaun tenke nakloke nafatin atu parte seluk ne’ebe akuzadu ou hetan kritika ne’e bele hatoo nia direitu de resposta, se bele hatun iha pajina hanesan atu nune esforsu hodi bele balansu.

Ba jornalista sira Virgilio Guterres kontinua hateten katak jornalisra sira tenke hametin liutan sira nia integridade professional, liu-liu hosi kobertura ne’ebe ho akurat, balansu no bazea ba faktus no fontes ne’ebe klaru.

Prezidente Virgilio mos husu b aba partidu politiku sira, liu-liu konstentante eleisaun antesipada sira, atu fo orientasaun mos ba sira nia instrumentu komunikasaun no informasaun sira, hodi evita hatun informasaun sira ne’ebe nakonu ho diskursu odiu ka informasaun sira ne’ebe la serve atu fahe ba publiku. *[Emanuel Andrade de Araujo | Editor: Zevonia Vieira | TAFARA.TL | 28.04.2018]

About Emanuel Andrade

Check Also

PR Sei Estuda Lista Membrus Governu, Lú Olo: Hakarak Garante Bem Estar Do Estado

“Prezidente da Republika sei estuda hela, se to loron ida kazu hosi A ka B …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *