Tuesday , May 21 2019
Home / Sosial & Politika / Ministru Defeza e Seguransa no PNTL Fo Parabens ba Povu, Tanba Mantein Estabilidade
Komandante Jeral PNTL, Julio Ornai halo entrevista ho jornalista sira iha palacio prezidensia.[Foto: Zevonia Vieira | 05.01.2018]

Ministru Defeza e Seguransa no PNTL Fo Parabens ba Povu, Tanba Mantein Estabilidade

Ministro de Defesa e Seguransa, Agustinho Sequeira Somotxo, halo enkontru semanal ho Prezidente da Republika, hodi apresenta situasaun seguransa ne’ebe lao iha fulan kotuk liu ba.

Hafoin remata enkontru ba jornalista sira, Ministru Somotxo informa katak situasaun durante iha tempu natal no ano novo lao diak no hakmatek.

“Situasaun lao diak, mais laos lao diak liu maibe ne’e hanesan premeiru pasu ne’ebe sosiadade, ita nia joven sira hotu-hotu hatene katak Timor oan hotu kontribui ba estabilidade. Ema barak dehan ministru mak diak, maibe laos hau, tanba hau hatene katak ita nia povu, liu-liu joven sira hatene katak presiza estabilidade, la presiza konflitu para ita dezenvolve ita nia rain”, hateten Somotxo.

Somotxo agredese ba sosiadade, liu-liu joven sira katak , sira nia kontribuisaun durante tempu natal halao ho paz no mantein estabilidade, ho nune’e situasaun lao hakmatek iha Timor laran tomak.

“Maske akontese konflitu kiik oan sira iha are balun maibe kauze lao normal. Konflitu kiik oan sira ne’e laos akontese iha Timor-Leste deit maibe iha nasaun seluk mos akontese, ne’ebe ba hau situasau ba seguransa durante ne’e lao diak. Hau agredese tebes ba povu tomak no joven sira”, tenik Somotxo.

Iha parte hanesan Komandante Jeral PNTL, Julio Ornai, bainhira remata enkontru ho Prezidente da Republika, Francisco Guterres Lú Olo, iha Palacio Prezidensia, 05/01 ba jornalista sira hateten katak enkontru semanal ho Prezidente da Republika hodi informa situasaun seguransa rai laran ne’ebe sempre la hakmatek.

Iha oportunidade hanesan Julio Ornai hatoo parabanes ba povu tomak, liu-liu joven sira ne’ebe fo apoio no fo partisipasaunhodi kontribui ba estabilidade no paz iha rai Timor ida ne’e.

“Laos seguransa deit mak fo kontribuisaun maibe tanba imi hotu nia kontribuisaun, imi hotu nia maturidade ne’ebe hadomi rai ida ne’e, hodi asegura estabilidade hamutuk ho seguransa no defeza”, hateten Julio Ornai.*[Zevonia Vieira | TAFARA.TL | 05.01.2018]

About Zevonia Vieira

Zevonia Vieira, Chefe Redasaun TAFARA.TL, hamutuk ho Metodio Caetano Moniz & Fernando Antonio da Costa hari media online TAFARA.TL, iha Oe-cusse, Ambeno, dia 23 de Agosto de 2015.

Check Also

Governu Japaun Inagura Renovasaun Eskola Hospitalidade no Turismo, Minami: TL Presija Rekursu Umanu Kualifikadu Iha Area Turismo

“Atu bele atrai turista internasional, Timor-Leste presija investe maka’as liu iha setor infrastrutura, atu bele …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *