Tuesday , April 23 2019
Home / Sosial & Politika / Nain 9 Sedauk Hetan Posse, TMR: Ami Koalia Nafatin, Solusaun No nia Rohan Sei Too
Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak hasoru malu ho Prezidente da Republika, Dr. Francisco Guterres Lú Olo. [Foto: Media PR | 20.09.2018]

Nain 9 Sedauk Hetan Posse, TMR: Ami Koalia Nafatin, Solusaun No nia Rohan Sei Too

“Ami koalia nafatin no iha tempu para solusaun sira ne’e bele hetan, Prezidente da Republika la haluha, hau mos la haluha konaba servisu sira ne’ebe tenke halo ba oin”. Taur Matan Ruak

Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak halo enkontru regular ho Prezidente da Republika, Dr. Francisc Guterres Lú Olo.

Hafoin remata enkontru ba jornalista sira Primeiru Ministru hateten iha enkontru regular refere hodi aprezenta servisu governu nian liu-liu konaba dezastre naturais ne’ebe akontese dadauk no mos Orsamentu Jeral Estadu [OJE] 2019 ne’ebe foin aprova iha parlamentu nasional.

Hatan ba TAFARA.TL konaba oinsa Primeiru Ministru konvense Prezidente da Republika hodi bele fo posse ba nain sia, tanba OJE aprova ona.

Taur Matan Ruak responde katak, “ami koalia nafatin no iha tempu para solusaun sira ne’e bele hetan, Prezidente da Republika la haluha, hau mos la haluha konaba servisu sira ne’ebe tenke halo ba oin.

Too bainhira mak solusaun ne’e bele hetan, hodi responde impase politika ne’ebe akontese, liu-liu liga ho nain sia ne’ebe mak sedauk hetan posse?

Ba TAFARA.TL eiz Prezidente da Republika hatan katak hein deit, nia rohan sei too.

“Hau iha esperansa karik tinan oin ou dalaruma aban karik se mak hatene ida ne’e”, tenik Taur Matan Ruak, iha placio prezidensia 27/11.

Ho situasaun politika ne’ebe akontese Primeiru Ministru hatoo ba publiku katak tenke iha konfiasa ba governu biar iha problema no difikuldades, “ita hotu nia hakarak mak kontribui ba nasaun no hau optimista”.

Atu Orsamentu Jeral Estadu ne’e bele efetivu no iha nia sustentabilidade presiza mos funsaun ministeriu atu lao ho diak, maibe ministeriu balun sedauk kompletu? Ba TAFARA.TL Taur Matan Ruak hatan katak konaba sustentabilidade governu iha osan para investe ba ekonomia, fundu petroliferu bele aguenta to tinan barak.

“Ita halo jestaun ne’e rasional liu, orsamentu tinan oin ne’e sae liu tanba ita sosa asoens hosi Conocophilips no Self. Sosa asoens ne’e hanesan investementu boot ida ne’ebe ita halo, tanba ne’e mak hau hanoin ida ne’e nesesidade ida ita tenke halo. ba sustentabilidade tenke aumenta reseita interna, aumenta imprestimu no redus levantamentu asima de rendimentu sustentavel istimadu. Ne’e hanesan ezersijiu ida ne’ebe tinan oin governu tenke hare hodi matein sustentabilidae ba fundu”, esplika Taur Matan Ruak. * [Zevonia Vieira | TAFARA.TL | 27.12.2018]

About Zevonia Vieira

Zevonia Vieira, Chefe Redasaun TAFARA.TL, hamutuk ho Metodio Caetano Moniz & Fernando Antonio da Costa hari media online TAFARA.TL, iha Oe-cusse, Ambeno, dia 23 de Agosto de 2015.

Check Also

Bankada Fretilin Sauda no Respeita PR nia Desizaun Promulga OJE 2019

Relasiona ho Prezidente da Republika, Francisco Guterres Lú Olo promulga Orsamentu Jeral Estadu [OJE] 2019, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *