Saturday , May 26 2018

Recent Posts

TR Rejeita Rekursu Hosi Partidu Fretilin

Iha loron 23/05, Tribunal Rekursu [TR] fo sai desizaun TR nian liga ho rekurso ka reklamasaun ne’ebe hatama hosi partidu Fretilin liga ho iregularidade ne’ebe akontese iha eleisaun antesipada. Ba jornalista sira Prezidente TR, Deolindo dos Santos hateten ohin fo …

Read More »

Ran Ema Ida nian, Sei Salva Ema Ida nia Vida

Importante ida ba hau, e hau bele salva hau nia an mos no mos bele ajuda ema seluk nebe mak persija hau nia ran ida ne’e”. Gilson Benevides. Hodi komemora loron Restaurasaun Independensia Timor-Leste ba dala 16, RYLA organiza eventu …

Read More »