Clinica Bairo Pite Fo Benefisiu Ba Pasiente Barak, Dr. Daniel Husu Ba Governu Atu fo Tulun

Clinica refere dezenvolve ona durante tinan 20, ajuda ema barak, “iha programa saude balun mak fatin…

Clinica Bairo Pite Afeta Krize Orsamentu, Mana Lú Husu Timor Oan Iha Solidariu Tulun Clinica Ne’ebe Serbi Ona Povu

Kada fulan Clinika nee baibain gasta osan Dolares Americano rihun 48, ba selu funsionariu, eletrisidade, bee…

Lú Olo: Estadu Iha Dever Liu Hosi Polisia, Defende Sidadaun Nia Direitu no Seguransa Rai Laran

“Mai ita hamutuk hametin ita nia espiritu de sakrifisiu ho hanoin ida katak, ita mak nain…

Lú Olo: Sosiedade Tenke aprende Valoriza Feto Sira Nia Partisipasaun, Hodi Dezenvolve Sosiedade No Ekonomia

“Imi nia partisipasaun ativa, nudar feto, ida-idak ho kbiit rasik no liu hosi organizasaun feto sira-nian,…

PR Promulga Dekretu Lei Estatutu Organiku Konselho Kombatente Libertasaun Nasional

Tinan 2017, Prezidente da Repúblika veta diploma ne’ebé mak foin hetan promulgasaun ne’e, tanba Prezidente da…

Pe.Nelson Husu Ba Sarani Sira Iha Semana Santa Reza Ba Partidu Sira, Atu Labele Hamosu Violensia Iha EA

“Liu hosi eleisaun antesipada ida ne’e, sarani tomak harohan ba rai ida ne’e, atu labela naksobu,…

Ekipa Futebol SLB halakon Ekipa DIT FC ho Score 2-1

Klubu futebol SLB Laulara halakon klubu futebol DIT ho escore 2-1 iha kompetisaun liga amadora, Quinta-feira,…

Bee Moos Dook Hosi Knua, Amelia Dudu Karosa Kilometru 1 Hodi Hetan Bee Moos

Rai enklave Oe-cusse, dook hosi rai Díli, nia hakmatek, halo ema moris sente la barullu. Kultura…

Belun Realiza Treinamentu Transformasaun Konflitu, Jeneru No Monitorizasaun Ba EA

“Belun nia monitorizasaun durante ne’e laos hare deit be eleisaun, maibe insidente violensia jeral ne’ebe akontese…

Gil: Liberdade Espresaun no Protesaun Ba Sidadaun Hotu, Laos Lider Deit

Iha loron 19/03, Polisia hosi parte Servisu Investigasuan Criminal [SIC], bolu facebooker nain tolu hodi presta…