Saturday , May 26 2018

Recent Posts

Marí: Iregularidade Akontese Iha EA, TR Mak Sei Desidi

“Se hau aprezenta razaun hau nian, halo oinsa mak hau bele rekonnese, Tribunal mak sei desidi, ami nia argumentu no razaun haruka ba tribunal ona”. Marí Alkatiri Liga ho rezultadu ho apuramentu nasional ne’ebe halao hosi Comisaun Nasional Eleisaun [CNE], …

Read More »