Saturday , March 24 2018
Home / Sosial & Politika / PM Husu Ba KI Atu Tau Matan ba Servisu Orgaun Komunikasaun Ne’ebe La Independen
Prezidente KI, Virgillio Guterres halo entrevista ho jornalista sira iha Palacio Governu [Foto: Zevonia Vieira | 04.12.2017]

PM Husu Ba KI Atu Tau Matan ba Servisu Orgaun Komunikasaun Ne’ebe La Independen

Primeiru Minsitru preokupa ho politizasaun orgaun komunikasaun, katak iha organizasaun komunikasaun publiku balun iha tendensia atu inklina liu ba partidu politiku ou forsa politika balun no la fo balansu.

Konselho Imprensa halo enkontru ba dala uluk ho Primeiru Ministru VII Governu Konstituisonal iha Palacio Governu, 4/12.

Hafoin remata enkontru ho Primeiru Ministru, Dr. Marí Alkatiri ba jornalista sira, Prezidente KI, Virgillio Guterres esplika katak objetivu hosi enkontru ne’e hodi iinforma kona ba servisu KI nian durante tinan ida ho balun, hafoin simu tomada de posse iha 2016 to ohin loron.

“Ami mos aprezenta prekupasaun kona ba dezenvolvimentu liu-liu iha seitor komunikasaun social, liu-liu relasiona ho direitu publiku nian atu hetan informasaun ne’ebe los no mos kona ba independensia jurnalismu nian”,esplika Virgillio Guterres

Hatan ba perguntas hosi TAFARA.TL liga ho dezenvolvimentu media iha rai laran, ne’ebe KI aprezenta ba premeiru Ministru? Prezidente KI informa katak Primeiru Ministru hateten ezistensia orgaun Konselho Imprensa ne’e importante. Tuir Primeiru Ministru nia hanoin tau matan ba balansu kobertura komunikasaun social nian.

“Primeiru Minsitru preokupa maka oinsa ita nia jornalista hakerek ho nutisia ho lian tetum. Nutisia dala barak ho lia tetum, dala ruma tanba ita nia politika sira halo espresaun ne’e iha lingua Portugues, mesmu dalaruma jornalista la komprende lian Portugues, sira la ba husu no buka hatene dehan katak lia fuan ne’e nia signifikante hanesan mais sira tau los deit, entaun ikus mai ema lee hotu mos la komprende”, esplika Virgillio Guterres.

Prezidente Virgilio mos informa katak, Primeiru Minsitru preokupa ho politizasaun orgaun komunikasaun, katak iha organizasaun komunikasaun publiku balun iha tendensia atu inklina liu ba partidu politiku ou forsa politika balun no la fo balansu.

Hosi preokupasaun hirak ne’e, liu hosi enkontru refere Primeiru Minsitru husu ba Konselho Imprensa hodi tau matan ba asumtu refere.

“Tuir baze legak, ami kontinua fo xamada de atensaun ba media sira tanba iha unidade ida mak servisu ba halo analiza nutisia, hein katak neneik maluk sira ne’ebe servisu iha area informasaun bele mos tau atensaun ba ida ne’e”, esplika Virgillio Guterres.

Iha sorumutu refere Konselho Imprensa mos informa kona ba seremonia atribuisaun karteira professional ba jornalista sira, ne’ebe sei realiza iha loron 20/12.*[Zevonia Vieira | TAFARA.TL | 04.12.2017]

 

About Zevonia Vieira

Zevonia Vieira, Chefe Redasaun TAFARA.TL, hamutuk ho Metodio Caetano Moniz & Fernando Antonio da Costa hari media online TAFARA.TL, iha Oe-cusse, Ambeno, dia 23 de Agosto de 2015.

Check Also

KI no UNDP Realiza Forum Media Konaba Sosial Media Nia Perigu no Notisia Falsu

“Liu hosi social media ema barak hetan influensia no impaktu makas ba komunidade nia moris, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *